Vážení příznivci projektu Koule,
práce na formátování a upřesňování obsahu dokumentu stále probíhají.
Zpracované části návrhu průběžně zveřejňujeme, může v nich docházet k dalším změnám.
Nezpracovaný text je šedé barvy, navržené pasáže jsou zeleně,
text k odstranění červeně, komentáře (hnědou barvou).
Můžete si stáhnout kompletní neupravený text návrhu ve formátu pdf, ze kterého vycházíme.
Koule04012016.pdf     Koule - stav ke dni 4. 1. 2016  [pdf, 826kB]
Původní návrh doznal již mnohých změn jak po formální tak i po obsahové stránce.
Doporučujeme sledovat průběžně vývoj dokumentu v aktuální plné verzi
a zapojit se do tématické diskuse na interFóru.
Na vaše náměty a věcné dotazy k obsahu Koule budeme reagovat také
v pravidelném interaktivním pořadu na SVCS, vždy první čtvrtek v měsíci.
Můžete volat přímo do živého vysílání (telefon, skype).

Prosíme vás o podporu při šíření dokumentu mezi občany.
Diskutujte s přáteli o Kouli a hledejte vlastní řešení!!!
Finanční podpora nám nepomůže, odmítáme ji.

Nabízíme Vám zvukové záznamy odvysílaných pořadů
k přímému poslechu nebo ke stažení z archivu :

Ústava suverénních občanů
Středoevropské federativní republiky
Základní principy a východiska (superstručná verze)Je jisté, smysluplné a pro každého občana SEFR nepochybně výhodné, potřebné a vždy užitečné:

Ústava suverénních občanů
Středoevropské federativní republiky
Základní principy a východiska (stručná verze)

 1. Hierarchický systém hodnot, ctihodný občan
 2. Vlast
 3. Stát jako veřejná služba
 4. Nadřazenost Ústavy všem ostatním zákonům
 5. Listina základních práv a svobod
 6. Suverenita občanů
 7. Státní občanství
 8. Vnitřní uspořádání státu ve prospěch slušných lidí
 9. Instituce veřejných služeb
 10. Postavení InVeS ve společnosti
 11. Obsazování pozic v InVeS
 12. Transparentní hospodaření InVeS
 13. Výkonná Rada Státu
 14. Právo secese
 15. Princip retrográdní subsidiarity
 16. Neoddělitelnost moci a osobní odpovědnosti
 17. Kolektivní vina a kolektivní odpovědnost
 18. Čtyřstupňový systém vězeňství
 19. Trestné činy bez oběti
 20. Náboženství a ideologie
 21. Elektronický volební systém
 22. Obrana systému hodnot
 23. Občanská domobrana
   
 1. Hierarchický systém hodnot, ctihodný občan

  Nejvyšším zájmem lidského společenství žijícího na území České republiky (dále jen SEFR) je udržování mírumilovné a humánní morálky, se kterou musí být v souladu spravedlnost, se kterou musí být v souladu právo, se kterým musí být v souladu legislativa. To je náš nejvyšší, hierarchický systém hodnot. Nikdy tato hierarchie nesmí být opačná. Znamená to, že se v naší vlasti skrze stát uplatňuje staletími osvědčené, všeobecně široce přijímané a respektované tradiční, kulturní a zvykové právo, se kterým musí být legislativa vždy v souladu. Právo pak musí být spravedlivé, a toho je možno docílit pouze při vědomém respektování všech pozitivních lidských morálních hodnot, tedy zapojením lidské empatie, intuice a dalších duchovních schopností, které jsou zakotveny v lidském podvědomí, které nejsou vázány na lidské myšlení a které nám s nadhledem neomylně napovídají, kde je pravda a co je lež. Ctihodný občan je takový občan, který respektuje, dodržuje a prakticky naplňuje tento uvedený hierarchický systém hodnot.

 2. Vlast

  Tato občanská ústava a stát touto ústavou definovaný respektuje a chrání svobodu ctihodných občanů SEFR, jejich osobní fyzické bezpečí, jejich legitimní a legální soukromý majetek, chrání i jejich společný veřejný majetek, jež náleží každému občanu SEFR rovným dílem. Zejména chrání vlast, jakožto území uvnitř současných hranic Středoevropské federativní republiky.

 3. Stát jako veřejná služba

  Tato občanská ústava definuje stát Českou republiku jako systém pouze základních a pouze nezbytných veřejných služeb pro občany SEFR. Lidé, kteří působí ve veřejných službách, jsou zaměstnanci občanů SEFR. Někteří jsou voleni, tito pak mají právo rozhodovat v konkrétních případech, jsou vždy osobně odpovědni za svá rozhodnutí a konání podle této ústavy a zákonů s ní v souladu, a jsou vždy odvolatelní občany SEFR ze svých funkcí. Jiní jsou vybráni pomocí veřejných výběrových řízení, tito pak v konkrétních případech nerozhodují, ale pouze naplňují, uplatňují a vymáhají ústavu a zákony, jsou vždy osobně odpovědni za svá konání podle této ústavy a zákonů s ní v souladu, a jsou rovněž vždy odvolatelní občany SEFR ze svých funkcí.

 4. Nadřazenost Ústavy všem ostatním zákonům

  Nic, co není v souladu s touto ústavou, nemá na území vlasti občanů SEFR nikdy žádnou platnost.

 5. Listina základních práv a svobod

  Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku SEFR, pokud není v rozporu s touto ústavou.

 6. Suverenita občanů

  Ctihodný občan SEFR je jediný subjekt ve státě se suverénním postavením, vyplývajícím ze smyslu, ducha a poslání této ústavy. Stát Středoevropská federativní republika je vždy jen odvozeně svrchovaný skrze ryzí suverenitu občanů SEFR. Stát se skládá pouze z Institucí Veřejných Služeb () a nemá žádné jiné prvky. Jeho posláním je vždy jen sloužit ctihodným občanům SEFR, všem stejně, rovnoprávně, rovnocenně a spravedlivě, při respektování všech mravních lidských hodnot a zachování pozitivních morálních zásad.

 7. Státní občanství

  Občanství SEFR je automaticky legitimní a legální pouze u dítěte, jehož oba dva rodiče mají legální občanství SEFR. Ve všech ostatních případech není občanství SEFR automatické, ale musí projít důsledným procesem bezpečnostního prověřování. Důsledným procesem bezpečnostního prověřování musí projít i každý žadatel o dočasný azyl. Darované a vždy vzorným zákonným chováním azylanta podmíněné občanství SEFR musí projít ještě důsledným procesem osvědčování plné loajality k občanům SEFR a ochoty k plné asimilaci. Ilegální přestup našich státních hranic cizinci a ilegální přistěhovalectví na naše území SEFR je touto ústavou zakázáno a je vždy trestné.

 8. Vnitřní uspořádání státu ve prospěch slušných lidí

  Stát definovaný touto ústavou je vždy uspořádán a trvale provozován ve prospěch většiny všech slušných lidí, ctihodných občanů SEFR, bez rozdílu pohlaví, rasy, vyznání, majetku, společenského postavení, důležitosti či jiných umělých kritérií, s respektem k jednotlivcům, jejich zájmům a právům, aniž by toleroval lhaní, podvádění, vydírání, znásilňování, kradení, loupení, vraždění a rozpoutávání války (zejména i skrze veřejné služby).

 9. Instituce veřejných služeb

  Stát Středoevropská federativní republika se skládá z pěti základních pilířů veřejné služby/odpovědnosti/moci, jmenovitě z těchto Institucí Veřejných Služeb (): , , , , .
  a) Veřejná Služba Zákonodárná () slouží občanům SEFR morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným vytvářením, ale i zjednodušováním, zestručňováním či rušením zákonů, včetně úprav ústavy, které pak vždy občané SEFR mohou odmítnout (vetovat) ve všeobčanském referendu. musí povinně, nepřetržitě a důsledně dbát na jasnost, stručnost, jednoduchost, jednoznačnost a předvídatelnost práva. musí kromě jiných povinností zřídit (do 2 let od nabytí platnosti této ústavy) a trvale udržovat úplnou a aktuální elektronickou databázi všech zákonů včetně ústavy, vyhlášek, důvodových zpráv, prováděcích zákonů i vyhlášek a všech veřejných smluv, navzájem provázaných, psaných v jazyce HTML, aby orientace v legislativě byla i pro laika snadná a přehledná. zřídí (do 5 let od nabytí platnosti této ústavy) občanům SEFR kdykoliv a odkudkoliv trvale veřejně přístupný elektronický Expertní Systém Práva (), který bude využívat tuto databázi, a bude jej povinně trvale udržovat. Záloha všech veřejných právně relevantních textů musí být i neelektronická, ale vždy spolehlivá a dobře chráněná proti zkáze. musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
  b) Veřejná Služba Soudní () slouží občanům SEFR morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným rozhodováním ve sporech a soudech podle ústavy a platných zákonů. musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách. vede povinně veřejnou elektronickou databázi historie rozsudků a konkrétních precedentů, vždy aktuálně propojenou s .
  c) Veřejná Služba Výkonná () slouží občanům SEFR morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména skrze policii, armádu a další výkonné , jako jsou např. i katastry nemovitostí, záchranné služby, bezpečnostní a zpravodajské služby, instituce vědy, vzdělávání, zdravotnictví a podobně, podle ústavy a platných zákonů. Zaměstnaci občanů SEFR ve mají povinnost zřídit (do 1 roku od nabytí platnosti této ústavy) a trvale udržovat Elektronický Volební Systém () (ve smyslu ), zahrnující v sobě elektronické kandidatury, pravidelné volby, občanská odvolávání kdykoliv a kohokoliv pracujícího v , referenda, občanské ankety hodnotící , občanská dotazování libovolných politiků (interpelace), občanské návštěvy libovolných politiků (audience). musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
  d) Veřejná Služba Informační (), tedy veřejnoprávní média, slouží občanům SEFR morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména pravdivým, nezamlčujícím a objektivním informováním občanů SEFR o všem veřejném dění, které se jich dotýká, zejména v naší vlasti, ale přiměřeně i v zahraničí, a o bezpečnosti státu a všech občanů SEFR. je povinna informovat občany SEFR také o rozpravách a tvorbě ústavy, zákonů, vyhlášek a nařízení , o všech referendech, zejména pak dát prostor pro širokou diskusi o předmětu referenda. Informuje také o volbách zaměstnanců občanů SEFR do jejich funkcí v , odvolávání zaměstnanců občanů SEFR z , o vzniku a zániku , o občanských hodnoceních . Je povinna spolupracovat i s Občanskými Komisemi (OKo) volenými náhodnou volbou. Tato ústava nařizuje vytvořit důsledný mediální zákon, přísně zakazující zejména: lhaní, manipulování, zamlčování podstatných skutečností, propagaci násilí a násilných ideologií i náboženství v médiích a zejména ve veřejnoprávních médiích, která mají z ústavy povinnost informovat o všem, co se týká vlasti, bezpečnosti, funkcí i dysfunkcí státu, morálky, spravedlnosti, práva, legislativy, ochrany svobody a majetku občanů SEFR. k tomu účelu je povinna zřizovat a trvale aktualizovat veřejné databázové a expertní systémy vědecké, právní, finanční, ekonomické, technické, zdravotní, bezpečnostní a podobně a ručí za jejich správnost a objektivitu. musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
  e) Veřejná Služba Finanční () včetně České Národní Banky slouží občanům SEFR morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména skrze důslednou finanční službu, jejímž úkolem je dozor nad finančními toky, zejména nad spravedlivým výběrem občany SEFR vyžádaných Plateb za Veřejné Služby v obcích, podle principu retrográdní subsidiarity. (Žádné daně nebudou po skončení přechodového období legální!) Centrální banka SEFR má kromě jiných povinností i povinnost emitovat peníze jen tak, aby skutečná inflace byla trvale nulová, a tím bylo dosaženo stavu, kdy má smysl ukládat peníze (nejen jako oběživo, ale i jako depozitum) na investice, ve formě pojištění na horší časy a důchod. musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.

 10. Postavení IVS ve společnosti

  Žádná , tedy ani stát, ani region, ani obec, ani úřad atd. nemá žádné pravomoci, ani zájmy, ani povinnosti, ani odpovědnost, ani hrdost, ani hanbu, ani ctnost, ani morálku, ani práva a podobně, neboť jsou to jen neživé, virtuální instituce, konstrukty, bez jakékoliv osobní identity. Ve všech veřejně slouží, mají odpovědnost a v konkrétních případech konkrétní rozhodovací pravomoci pouze a jen vždy ctihodnými občany SEFR volení a vždy odvolatení zaměstnanci občanů SEFR v , nikdo jiný.

 11. Obsazování pozic v IVS

  Tato ústava ruší proces i pojem „jmenování“ do pozic libovolných veřejných služeb () a nahrazuje ho občanskou volbou pro zaměstnance občanů SEFR na pozicích veřejných služeb (), které umožňují o čemkoliv konkrétním rozhodovat, nebo veřejným výběrovým řízením pro zaměstnance občanů SEFR na pozicích veřejných služeb (), které neumožňují konkrétně rozhodovat, umožňují pouze vykonávat učiněná rozhodnutí. Vždy musí všichni konat a rozhodovat pouze a jedině podle této ústavy a zákonů s ní v souladu. Zaměstnanci občanů SEFR v obou skupinách, volení i vybraní ve výběrových řízeních, jsou vždy odvolatelní ze svých funkcí svými zaměstnavateli, občany SEFR.

 12. Transparentní hospodaření IVS

  Tato ústava nařizuje trvalý systém veřejného detailního transparentního elektronického všeobčanského dozoru nad hospodařením a činností všech veřejných služeb (), všech politických stran, spolků a kandidátů do . Církve, politické strany, hnutí, spolky a kandidáti nikdy nesmí být financováni z veřejných rozpočtů, ale pouze dohledatelně a omezeně přímo občany SEFR, nikým jiným.

 13. Výkonná Rada Státu

  Tato ústava ruší instituci, nástroj i pojem „vláda“ a nahrazuje jej nástrojem a pojmem pro veřejnou službu/odpovědnost/moc Výkonná Rada Státu (), s podobným posláním, jako měla dříve „vláda“, avšak „nevládne“, pouze „slouží“ ctihodným občanům SEFR.

 14. Právo secese

  Tato občanská ústava důsledně zakazuje veškeré veřejné dluhy a schodkové rozpočty, inflaci jinou než nula, veškeré dosud ničím neomezené a stále rostoucí daně, poplatky, mýta, dotace, kvotace, cla a jiné nemístné zasahování státu do svobodného života a trhu, pokud se nejedná o ryze odvetná opatření vůči cizině. Právo občanů SEFR svobodně se rozhodnout, zda něco chtějí a zaplatí za to, nebo nechtějí (včetně ) a nezaplatí za to na svobodném trhu, je také naplňováno právem odejití (secese) od občany SEFR nechtěných plateb za nechtěné služby státu (). Tato ústava tedy přímo legalizuje právo občanů i firem neplatit samozvaným institucím veřejných služeb, různým „neziskovým organizacím“, o které nestojí, kromě vyjmenovaných pěti základních veřejných služeb : , , , , .

 15. Princip retrográdní subsidiarity

  Na území SEFR se primárně a důsledně uplatňuje princip retrográdní subsidiarity (zpětné podřízenosti), tzn. služba/odpovědnost/moc se přednostně deleguje odspodu (z obcí) nahoru (směrem k centrálnímu státu). Jen obce smí vybírat od občanů a firem ve svém katastrálním území Platby za Veřejné Služby do 15% z čistých příjmů občanů a do 15% z čistých zisků (i cizích) firem. Daně jsou po ukončení přechodového období (nejpozději do 15 let od nabytí platnosti této ústavy) vždy nelegální a jejich uplatňování je trestné.

 16. Neoddělitelnost moci a osobní odpovědnosti

  Stát nesmí své občany obtěžovat!  Stát je pouze a jen systémem veřejných služeb občanům SEFR (), nikdy nesmí žádnému občanu umožňovat moc nad ostatními občany SEFR bez jeho osobní odpovědnosti, a naopak vyžadovat něčí osobní odpovědnost, aniž by mohl dotyčný občan disponovat patřičnou mocí. Základním posláním státu je služba všem občanům SEFR, rovně a spravedlivě. Z toho vyplývá odpovědnost zaměstnanců občanů SEFR vůči svým zaměstnavatelům, občanům SEFR. Teprve na této přijaté odpovědnosti je založena ústavou a zákony dočasně svěřená moc rozhodovat, vždy však pouze podle této ústavy a platných zákonů, a vždy je moc svěřena pouze voleným a vždy odvolatelným zaměstnancům občanů SEFR, osobně trestně-právně odpovědným za svá rozhodnutí a konání.

 17. Kolektivní vina a kolektivní odpovědnost

  Uplatňování principu kolektivní viny je touto ústavou navždy zakázáno. z toho vyplývá i nemožnost uplatňování kolektivní odpovědnosti, pokud kolektivy nejsou úplné a současně jednomyslné. Kolektivy tedy nesmí rozhodovat o konkrétních věcech, mohou pouze schvalovat nebo odmítat předložené návrhy, jako je ústava, zákony, vyhlášky, veřejné smlouvy a podobně, díla osobně odpovědných jednotlivců, nebo úplných a současně jednomyslných skupin občanů SEFR. Podle ústavy a zákonů SEFR pak v konkrétních případech rozhodují osobně odpovědní, vždy jen občany SEFR volení/odvolatelní zaměstnanci občanů SEFR v .

 18. Čtyřstupňový systém vězeňství

  Ctihodní občané SEFR, bez významné recidivy, mají právo v případě svých přestupků proti zákonu na případné stupňovitě progresivní sankce, uplatňované vždy jen skrze , počínaje domluvami, napomenutími, zápisy o přestupcích a podobně. Trestné činy podléhají stejnému režimu, je-li to možné a praktické až po soudně nařízenou izolaci, sterilizaci, vyhoštění kriminálních cizinců a čtyřstupňový systém vězeňství s absolutním vyloučením trestu smrti, ale s instrumentem dobrovolného, seberozhodného vyhladovění, v nejtěžším vězení pak až do stavu neslučitelného se životem. Povinnost vězňů pravidelně pracovat ve výkonu trestu je touto ústavou důsledně nařízena a výdělek z práce vězně je vždy přednostně použit pro ztráty a újmy jeho obětí, pak teprve pro úhradu nákladů na vlastní věznění. Malá část výdělku může (ale nemusí) jít v případě vzorného chování vězně v mírnějších nápravných skupinách na jeho osobní konto, aby byla snazší jeho probace a socializace po propuštění z vězení.

 19. Trestné činy bez oběti

  Ctihodní občané SEFR nemohou být preventivně trestáni za (pře)činy či přestupky zákona bez oběti. Tato prevence musí být řešena nanejvýše a pouze např. domluvami, povinnými preventivními školeními při opakovaných přestupcích, překážkami přestupkové činnosti, nebo např. jen soudy povoleným sledováním, zábranami, elektronickými výstražnými systémy. Trestné činy bez oběti mohou být minimalizovány až eliminovány po soudem nařízené izolaci těch, kteří připravují obvzláště zavrženíhodné zločiny, jako jsou krádeže, loupeže, vraždy, únosy, znásilnění, genocida, veřejná ohrožení bezpečnosti občanů SEFR, pokusy o násilné uchopení moci a podobně. Taková opatření proti nedokonaným zločinům nejsou považována za tresty, ale za důslednou ochranu ctihodných občanů SEFR. Instrument vyhoštění cizinců kdykoliv je vždy zcela legitimní a legální. Cizinci mají na území SEFR jen přiměřená práva, pokud se chovají vzorně a dodržují naši ústavu a zákony s ní v souladu. Jinak práva občanů SEFR nemají.

 20. Náboženství a ideologie

  Stát SEFR je ryze nenáboženský (sekulární), bez rozhodujícího vlivu jakýchkoliv církví, spolků, náboženství a ideologií. Jakékoliv násilí ve prospěch a ve jménu náboženství nebo ideologií stát důsledně zakazuje a trestá. Občané mají právo se takovému násilí vždy postavit i se zbraní v ruce a použít ji přiměřeně. Svoboda vyznání však tímto ustanovením není nijak narušena. Pod záminkou kulturních, náboženských nebo ideologických důvodů nelze nikdy porušovat tuto ústavu ani žádné zákony s ní v souladu. Financování veškerých církví a politických stran ze státních peněz je touto ústavou zakázáno.

 21. Elektronický volební systém

  Elektronický volební systém () daný touto ústavou umožňuje komukoliv z ctihodných občanů SEFR kandidovat do , volit a odvolávat kandidáty do . Dále umožňuje vyvolání referenda na jakékoliv téma (úpravy legislativy včetně ústavy, vnitrostátní i mezinárodní záležitosti, zejména otázky obrany vlasti, vztahu k církvím apod.) podle daných pravidel, zaručujících dostatečně dlouhou a intenzivní osvětu občanů SEFR o předmětu referenda v oficiálních sdělovacích prostředcích.

 22. Obrana systému hodnot

  Hierarchický systém hodnot nijak neomezuje občany v obraně vlasti i státu, jejich vlastní svobody a jejich společného i soukromého majetku. Stejně tak je neomezuje v důsledné eliminaci lidí-parazitů a podrazáků, proti kterým primárně a povinně zasahuje stát, ale i každý občan sám se jim smí osobně postavit na odpor i se zbraní v ruce, a může ji použít bez trestních následků, byla-li použita přiměřeně. Instrumenty promlčení, vydržení majetku, jakož i jiné instrumenty zlehčování jinak nelegitimních činů, vzniklých z prodlení či z nepozornosti občanů SEFR, v podstatě trestající nevinné lidi, jsou zcela vyloučeny a zakázány! Nelze např. uplatňovat retroaktivní penále. Retroaktivita práva je vždy zakázána. Presumpce neviny je vždy zaručena. Kolektivní vina, tedy i kolektivní odpovědnost není možná.

 23. Občanská domobrana

  Tato ústava legalizuje zřizování obecní domobrany, občany obce volené a odvolatelné, fungující podle patřičného ústavního zákona a odpovědné jen občanům obce (neřízené z žádných center), s právem přednostní (dokonce i ozbrojené) návštěvy, setkání (audience) u kteréhokoliv ze zaměstnanců občanů SEFR, zejména i ve všech veřejných službách na celostátní úrovni ().

Ústava suverénních občanů
Středoevropské federativní republiky
Plná verze - ve stadiu vývoje

Obsah
Předmluva (preambule)

 

Předmluva (preambule)

My, zcela svéprávní, osobně zodpovědní, suverénní, rovnoprávní, ctihodní občané Středoevropské federativní republiky (dříve České republiky), vědomi si dobrých i zlých dob našich dějin, vycházejíce z dobrých tradic, z principů mravnosti určovaných vlastním svědomím, z principů lidské vzájemnosti a sounáležitosti, navzájem si všichni zcela rovni před sebou i před naší ústavou a zákony, jediní a nezpochybnitelní vlastníci naší české, moravské a slezské vlasti, našeho společného federativního státu i veškeré moci na jeho území, sobě navzájem i navenek, většinovým principem volebním, dobrovolně a v dobré víře v mírové a nenásilné vzájemné soužití uvnitř našich národů i s ostatními národy a státy světa, za účelem vytvoření a udržování svobodného, spravedlivého a obranyschopného společenského systému trvaleji snesitelného soužití občanů, kde nad lidem je pouze zákon,

ustanovujeme tuto ústavu, jakožto nejvyšší společenskou smlouvu mezi námi všemi občany Středoevropské federativní republiky a pro nás všechny stejnou měrou závazný nejvyšší zákon, zcela bez mocenského vlivu jakýchkoliv ideologií či náboženství. V rámci platnosti této ústavy

ustanovujeme tento stát jako instituci pro ochranu našich svobodných životů, štěstí a našeho soukromého i společného majetku. Všichni občané mají právo svobodně, pokojně a nenásilně naplňovat svoje štěstí, podle této ústavy a zákonů tohoto státu, ale i podle svých vlastních měřítek, přiměřeně podle všeobecně akceptované morálky, tradice a dobré výchovy v naší vlasti běžné, bez násilím vnucovaného zbytečného dobra, natož zla, jinými lidmi, veřejnými službami, cizími státy, ideologiemi či náboženstvími.

Hlava první:   Definice, všeobecné pojmy a principy

Tato ústava je

 • nejvyšší společenskou smlouvou, která upravuje pravidla pro trvale snesitelné vzájemné soužití a mírovou tvůrčí spolupráci občanů Středoevropské federativní republiky (SEFR),
 • nejvyšším zákonem, závazně platným pro každého člověka nacházejícího se na území SEFR a přiměřeně i mimo naší republiku,
 • základním dokumentem definujícím vlast a stát.

Definice pojmů a zkratky

 • «Rodina» je svazek ženy, muže a jejich dětí, případně dětí adoptovaných. Žena a muž vnímají svět odlišným způsobem. Ženský a mužský princip jsou základní polarity bytí, jsou bytostně zakotveny v přírodě a jsou nenahraditelné.  více »
 • «Rod» je skupina lidí, kteří jsou přímo nebo nepřímo příbuzní v rámci rodinných vazeb.  více »
 • «Národ» je společenství mnoha rodů, které spojuje společný jazyk, vztah k území, na kterém žijí a které považují za svoji vlast, společné zvyky a tradice. Národ opírá svoji indentitu o svoje dějiny a má v úctě dědictví svých předků.  více »
 • «Vlast» je území obývané a spravované příslušníky určitého národa, představuje však především citový vztah příslušníků tohoto národa k danému území, kde po mnoho generací žijí, k jejich kultuře, dějinám, tradicím a zvykům, jež jsou s tímto územím spojeny.  více »
 • «Stát» je organizační formou vyjádření existence určitého národa nebo společenství více národů. Forma státu umožňuje vnitřní uspořádání lidského společenství podle konkrétních pravidel označovaných jako zákony.  více »
 • «Obec» je společenství lidí, «občanů», které spojuje společný zájem vytvořit pro sebe a pro své blízké snesitelné a trvale udržitelné životní podmínky na určitém ohraničeném území. Z hlediska správního patří obec mezi instituce veřejných služeb .  více »
 • «Občan » je osoba, která se narodila z rodičů, jež jsou oba občany Středoevropské federativní republiky , a stává se jím dnem narození bez ohledu na místo narození. Dítě, jehož jeden z rodičů nemá občanství SEFR, není občanem SEFR.  více »
 • «Ctihodný občan » je každý občan SEFR, který dosud nespáchal žádný závažný trestný čin a není pravomocně odsouzen.  více »
 • «Svědomí», světlé vědomí, je přirozená vlastnost každé lidské bytosti, jež jí umožňuje vědomé propojení s nejvyšší úrovní své vlastní existence, kde jsou zakotvena mravní východiska pro veškeré její cítění, myšlení a jednání. Je pouze na vůli každého člověka, zda chce tento vzácný a křehký dar rozvíjet, využívat a respektovat.
  (Nerespektováním vlastního svědomí člověk postupně ztrácí rovnováhu mezi duchovní a fyzickou částí své identity, ztrácí vnitřní soudržnost, postupně se otupuje jeho sociální vnímavost, ztrácí svoji lidskost a je narušen jeho vztah ke všemu přirozenému, k přírodě.)
 • «Veřejné Lhaní» je jakékoliv lhaní na veřejnosti. Veřejné lhaní je považováno za přestupek proti obecně uznávaným mravním zásadám. Pokud je použito za účelem získat nebo upevnit politickou moc svoji vlastní či jiné osoby, je považováno za trestný čin.
 • «Instituce Veřejných Služeb» jsou veřejné instituce provozované z veřejných finančních prostředků . Působí na celostátní, zemské i obecní úrovni.  více »
 • «Veřejný» Služebník je každý pracovník v . Veřejný služebník je zaměstnancem občanů SEFR. Toto čestné označení mu náleží jen po dobu výkonu jeho funkce.  více »
 • «Platby za Veřejné Služby» jsou platby občanů a soukromých podnikatelů za služby, které jim stát poskytuje výhradně s jejich souhlasem, tedy které jsou občany chtěné.  více »
 • «Veřejné Finanční prostředky» vznikají výběrem od občanů a od soukromých podnikatelů na úrovni obcí. Rozhodující část spravují obce a samostatně s nimi transparentním způsobem hospodaří, pouze část z nich odvádí na celostátní úroveň .  více »
 • «Průměrný Plat Podnikatelů a jejich zaměstnanců v uplynulém kalendářním roce» představuje vypočítanou finanční částku, která se každoročně aktualizuje. Platy zaměstnanců v  se stanovují na základě .
 • Platy zaměstnanců v  se stanovují na základě . Každoročně se automaticky aktualizují. Plat každého jednotlivého zaměstnance v se vypočítá vynásobením příslušným koeficientem, který náleží dané pracovní funkci v .
 • K určení výše platových koeficientů pro jednotlivé funkce v  slouží systém občanských hodnocení InVeS . Pomocí občané na obecní i na celostátní úrovni průběžně rozhodují o nutnosti existence, rozsahu činnosti a organizační struktuře každé a také o výši platových koeficientů pro jednotlivé pracovní funkce. Koeficienty mohou být zvyšovány nebo snižovány, podle místních podmínek a náročnosti práce. Maximální hodnota koeficientu je .
  (Celý systém odměňování v  se postupně stabilizuje a nadále bude interaktivní.)
 • «Finanční Podpora Kandidátů» je finanční podpora pro kandidáty do . Kandidát může získat pouze veřejným dobrovolným darem v maximální výši od jednotlivých občanů SEFR a nijak jinak. nesmí být použita k jiným účelům než pro vlastní propagaci kandidáta do . se stává soukromým majetkem kandidáta do , nelze ji považovat za veřejné finanční prostředky .
 • «Veřejný Da je dar libovolné osoby na konkrétní projekt celospolečenské povahy. Může mít formu veřejné finanční sbírky, věcného daru nebo vykonané pracovní činnosti. Veřejný dar může nebo nemusí být provázen darovací smlouvou.
  (Veřejný dar je důležitým nástrojem k tomu, aby se mezi lid navrátila veřejná dobročinnost.)
 • «veřejná služba Zákonodárná» je součástí celostátních . Jejím posláním je vytvářet a spravovat obecná pravidla, tj. legislativu, pro soužití všech lidí ve společnosti na základě osvědčených zkušeností, spravedlnosti a práva.
  (Nahrazuje dřívější „moc zákonodárnou“.)
 • «veřejná služba Soudní» je součástí celostátních . Jejím posláním je soudit nejen podle litery, ale zejména podle záměru a smyslu legislativy.
  (Nahrazuje dřívější „moc soudní“.)
 • «veřejná služba Výkonná» je součástí celostátních . Do patří armáda, policie, vězeňská služba, federální výkonná rada a prezident republiky. Posláním je aktivně konat v situacích ohrožení života, zdraví a majetku občanů SEFR, uvádět do života pravidla vytvořená veřejnou službou zákonodárnou a vytvářet podmínky pro činnost všech .
  (Nahrazuje dřívější „moc výkonnou“.)
 • «Federální Výkonná Rada» je součástí . Posláním je vytvářet podmínky pro trvale udržitelný ekonomický rozvoj společnosti a harmonické soužití všech občanů SEFR nejen z hlediska materiálního blahobytu, ale zejména také se zřetelem k duchovnímu rozvoji každého jedince směrem k vědomému a hospodárnému užívání všech vesmírných energií a přírodních zdrojů ve prospěch sebe sama i ostatních bytostí přírody. vytváří podmínky a podporuje veškerou tvořivost občanů SEFR, která výrazně napomáhá uvedenému duchovnímu rozvoji. prostřednictvím koordinuje činnost všech oblastí života společnosti. je rovnocenným partnerem prezidenta republiky, není mu podřízena, je povinna s ním spolupracovat.
  (Nahrazuje dřívější pojem „vláda“. Ctihodným občanům SEFR nesmí nikdo vládnout, může jim pouze sloužit.)
 • «Prezident republiky» je součástí . Jeho posláním je sjednocovat celou občanskou společnost, udržovat harmonické vztahy v celém systému a navrhovat řešení při vzniklých konfliktech, případně jim předcházet. Prezident republiky působí samostatně, je rovnocenným partnerem federální výkonné rady , je povinen s ní spolupracovat. Prezident republiky je vrchním velitelem armády SEFR. Prezident republiky je volen přímým hlasováním a je oficiálním představitelem všech ctihodných občanů SEFR vůči zahraničí.
 • «Princip obrácené podřízenosti» znamená, že služba-odpovědnost-moc, jež jsou všechny tři navzájem neoddělitelně spojeny, se nevynucují směrem shora dolů, ale vždy se delegují odspodu nahoru, tedy od občana směrem k obecní samosprávě a ostatním na úrovni obce, dále pak z obcí nahoru směrem k zemské správě a dále k celostátní úrovni . Nejvyšší míru ochoty ke službě ostatním občanům SEFR, spojenou s největší osobní odpovědností a příslušnou mocí, má tak prezident republiky.
 • «Katastrální úřady» jsou součástí veřejné služby výkonné . Jejich posláním je evidence veškerého nemovitého majetku na území a ochrana veřejného i soukromého vlastnického práva k tomuto nemovitému majetku před zločineckými aktivitami.
 • «veřejná služba Informační» je součástí celostátních . Do oblasti patří veřejnoprávní sdělovací prostředky a Bezpečnostní a informační služby . Všechny složky povinně podávají občanům nezkreslené a úplné informace zejména z oblastí, které se týkají ohrožení jejich života, zdraví a majetku. Jakákoliv ideologická, církevní a jiná propaganda, veřejné lhaní , zamlčování důležitých informací a manipulace s veřejným míněním jsou považovány za trestný čin.  více »
 • «Veřejnoprávní Sdělovací Prostředky» jsou technické prostředky, sloužící občanům SEFR, které umožňují přenos informací ve formě zvuku, obrazu nebo obojího současně. Provoz se řídí zákonem o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.  více »
 • «Bezpečnostní a Informační Služby» jsou veřejné služby, jejichž posláním je odhalovat připravované, konané i spáchané zločiny a sledovat ostatní výzvědné služby působící na území i mimo toto území. Jsou samostatnou součástí veřejné služby informační . Pracují v utajení.  více »
 • «veřejná služba Finanční» je součástí celostátních . spravuje veřejné finanční prostředky na celostátní úrovni. Tyto veřejné finanční prostředky dostává přiděleny od obecních samospráv. Úkolem je vytvářet trvale udržitelné ekonomické prostředí ve na základě bezúročného ekonomického systému, chránit prostřednictvím Středoevropské banky toto vnitřní ekonomické prostředí před destruktivními zahraničními vlivy a zabezpečovat občanům SEFR veškeré bankovní a pojišťovací služby. provádí kontrolu výběru plateb za veřejné služby v obcích, zda probíhá zákonným způsobem.
  (Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu je možné uzavírat pouze na úrovni jednotlivce, nelze pojišťovat skupiny občanů. Předpokládá se, že bankovní a pojišťovací služby postupně převezme na sebe stát jako nezbytnou službu pro občany, neboť soukromé banky v rukou nadnárodního kapitálu jako nástroj pro ovládání a zotročování občanů a pro legalizaci lichvy budou postaveny mimo zákon.)
   více »
 • «StředoEvropská Banka» je výhradním majetkem občanů . Je součástí veřejné služby finanční . Jejím posláním je chránit vnitřní ekonomické prostředí státu před destruktivními zahraničními vlivy.  více »
 • «Veřejná Smlouva» je jakákoliv smlouva s kýmkoliv. Každá musí být již při uzavírání vždy vypověditelná za zcela jasných podmínek.  více »
 • «Národní Domobrana SEFR» je součástí veřejné služby výkonné na úrovni federace, jejím vrchním velitelem je prezident republiky. Národní domobrana SEFR slouží k obraně státu a ctihodných občanů SEFR proti vnějšímu nepříteli. Součástí Národní domobrany SEFR jsou aktivní vojenské zálohy .  více »
 • «Protikriminální služba SEFR» je součástí veřejné služby výkonné na úrovni federace, jejím úkolem je vyšetřování kriminality všeho druhu a ochrana ctihodných občanů SEFR proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.  více »
 • «Dopravní Policie» je veřejná služba výkonná na úrovni federace.
 • «Obecní Policie» je veřejná služba výkonná na úrovni obce, jejím vrchním velitelem je starosta obce. Obecní policie není povinnou součástí v obci. Každý příslušník obecní policie je osobně odpovědný za dodržování ústavy a zákonů SEFR všemi občany i ostatními lidmi na území, jež mu bylo svěřeno do péče.  více »
 • «Obecní Domobrana» je občany obce nebo příslušné části obce volená, odvolatelná, neplacená, dobrovolná, čestná, ozbrojená obecní stráž, která má za úkol chránit svobodu občanů, jejich majetek a také chránit přírodu proti nelegálním zásahům nepovolaných lidí. (Tuto službu dnes vykonává «Stráž přírody».) nespadá pod žádné centrální velení, spolupracuje s obecní samosprávou. Zodpovídá se pouze občanům obce, kteří ji zvolili. Kromě skutečné obrany občanů obce před fyzickým napadením plní funkci zpětné vazby ve vztahu suverénních občanů obce vůči institucím státu . Je to silová složka na úrovni obce, která vyjadřuje a zdůrazňuje suverenitu občanů obce. Členové mají postavení veřejného činitele a vztahuje se na ně zvýšená právní ochrana.
 • «Občanská Interpelace» je libovolný písemný veřejný dotaz občana SEFR na kohokoliv zaměstnaného v . Občanská interpelace probíhá prostřednictvím veřejného internetového portálu, který je povinnou součástí každého pracoviště . Zaměstnanci zpracovávají dotazy zásadně vždy v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Dotaz směřovaný do celostátní úrovně může občan použít pouze dvakrát ročně.
 • «Občanská Audience» je osobní setkání občana SEFR s kýmkoliv zaměstnaným v . V případě na celostátní úrovni zprostředkovává občanům audienci jejich obecní domobrana .
 • «Občanská Petice» je nástrojem k vyvolání občanské rozpravy na jakékoliv téma, zejména při návrhu na odvolání některého veřejného služebníka nebo za účelem vysvětlení určitého konkrétního rozhodnutí veřejného služebníka, které je očekáváno nebo které již bylo učiněno.  více »
 • «Občanská Komise» je losováním vybraná skupina ctihodných občanů pracujících jako soukromí podnikatelé nebo jejich zaměstnanci, která má za úkol na základě občanské petice zorganizovat veřejnou občanskou rozpravu, zajistit v ní účast zastánců různých názorových postojů na téma petice a celou rozpravu řídit.  více »
 • «Veřejná Občanská Rozprava» je interaktivní diskuze ve veřejných sdělovacích prostředcích na konkrétní libovolné téma. Před každým referendem je povinná. je vždy vyvolána občanskou peticí . K zajištění objektivity informací je organizována a řízena občanskou komisí vytvořenou losováním jednorázově k tomuto účelu.  více »
 • «Kandidátská Rozprava» je veřejná občanská rozprava, která se zabývá návrhem na výměnu některého veřejného služebníka s rozhodovacími pravomocemi za jiného kandidáta.  více »
 • «Občanské Hodnocení InVeS» je specifickým typem občanské rozpravy . umožňuje ctihodným občanům průběžně se vyjadřovat k potřebnosti existence konkrétní nebo její části, případně k rozsahu její činnosti. se nezabývá kvalitou práce jednotlivých veřejných služebníků (), ale vždy pouze organizační strukturou dané . Podle náročnosti práce v místních podmínkách mohou ctihodní občané prostřednictvím navrhovat zvýšení či snížení platových koeficientů pro jednotlivé funkce v dané .
 • «Občanské Referendum» je lidové hlasování na úrovni obce nebo státu, které probíhá jednorázově v určeném termínu k určitému konkrétnímu tématu. probíhá pomocí elektronického volebního systému . Občanského referenda se mohou zúčastnit pouze ctihodní občané SEFR. může být vyvoláno ze strany ctihodných občanů prostřednictvím petice či přímo občanskou komisí , anebo ze strany rozhodnutím federální výkonné rady nebo prezidenta republiky. Před každým referendem se povinně koná po dobu dní občanská rozprava pod dohledem občanské komise vytvořené k tomuto účelu. Výsledek občanského referenda je závazný pro všechny občany SEFR a pro všechny bez dalších podmínek.
 • «Volební právo» je základním právem každého ctihodného občana SEFR. Ctihodný občan SEFR může uplatnit svoje volební právo pomocí elektronického volebního systému svou účastí
    - při průběžných volbách kandidátů do funkcí v ,
    - v občanských peticích ,
    - ve veřejných občanských rozpravách ,
    - v občanských hodnoceních institucí veřejných služeb ,
    - v občanských referendech všeho druhu .
   více »
 • «elektronický Volební Systém» je průběžný volební systém realizovaný pomocí elektronických zařízení tak, aby byl vytvořen a neustále aktualizován úplný přehled všech volených pracovních míst v , aby se vyloučily chyby při registraci voličů a kandidátů a aby se zabránilo zásahu člověka do procesu sčítání hlasů a zpracování volebních výsledků.
  (Teprve tehdy se stanou volební výsledky důvěryhodné, volby získají svoji vážnost a stanou se zpětnou vazbou ve vztahu a občanů.)
   více »
 • «Volební Odečet» je statistický úkon, při kterém se v elektronickém volebním systému sčítají a registrují preferenční hlasy voličů pro jednotlivé kandidáty na všech seznamech kandidátů. Volební odečet probíhá opakovaně pravidelně v přesně stanoveném časovém intervalu.
 • «Volební Identifikační Kód» je osobní a nezaměnitelné označení každého voliče v systému , které mu umožňuje přístup do tohoto systému a uplatnění jeho volebního práva.  více »
 • «Právo odmítnutí» je právo každého občana SEFR odmítnout poskytování svého finančního příspěvku za práci kterémukoliv svému zaměstnanci ve veřejných službách . O tuto drobnou finanční částku se sníží plat dotyčného zaměstnance v . Odejmutá finanční částka se převádí do určeného veřejného fondu, nevrací se občanovi, který použil právo . Nedílnou součástí je veřejné zdůvodnění takového rozhodnutí. (To je důležité pro ostatní spoluobčany, aby se dozvěděli o případných nečestných úmyslech či vykonaných zločinech dotyčného pracovníka .) Informace o veškerých odmítnutích včetně zdůvodnění jsou veřejně dostupné.

Všeobecné principy a východiska

 • V České republice platí pouze jedna ústava, která je schválena občany České republiky v celostátním referendu.
 • Středoevropská federativní republika je stát suverénních občanů. Ctihodný občan SEFR jako jednotlivec je základním politickým subjektem ve společnosti. Politické strany, politická hnutí a další politické organizace nejsou součástí , jsou považovány za zájmové občanské spolky a platí pro ně stejná pravidla jako pro jakékoliv jiné spolky. Nesmí být financovány ani podporovány z veřejných finančních prostředků a nemají žádné právo rozhodovat v jakékoliv oblasti života společnosti.
 • Středoevropská federativní republika je stát přímé i zastupitelské demokracie, kde si jeho občané trvale ponechávají rozhodující moc a kontrolu nad jeho správou. Tato moc náleží zcela a pouze občanům SEFR, nikomu jinému, natrvalo a bezpodmínečně.
 • Ctihodní občané SEFR sami pro sebe navrhují, schvalují nebo ruší zákony a vyhlášky s cílem vymezit životní a pracovní prostor pro každého jednotlivce a vytvořit podmínky pro vzájemné harmonické soužití celé společnosti. Přitom vycházejí z tradiční morálky a respektují přirozený cit pro spravedlnost. Pro každého občana SEFR je ctí takto vytvořený právní systém respektovat a dodržovat.
 • Tato ústava je základním dokumentem lidí, kteří si přejí státní zřízení jako soubor institucí veřejných služeb , jež si udržují na vlastní náklady z výsledků své užitečné práce a svého úsilí, zejména proto, aby stát chránil jejich svobodu a majetek a aby je chránil před nespravedlností, zvůlí a násilím.
 • Občané SEFR spravují svoji zemi prostřednictvím institucí veřejných služeb . Pracovníci jsou zaměstnanci občanů SEFR. Vykonávají především veřejnou službu, neoddělitelně mají osobní odpovědnost a dočasně propůjčenou moc v určité konkrétní oblasti rozhodování. Nejvyšší moc zůstává vždy v rukou občanů SEFR.
 • Státní správa SEFR je vykonávána prostřednictvím veřejných služeb, jež působí na celostátní úrovni. Jedná se o pět základních druhů veřejných služeb: zákonodárná , soudní , výkonná , informační finanční . Ostatní veřejné služby působí na úrovni obcí. Veškerá jednání institucí veřejných služeb na celostátní úrovni i na úrovni obcí jsou veřejně přístupná, povinně mediálně zaznamenávaná a archivovaná.
 • Ústava zabraňuje všem formám zvůle, kolektivní i osobní, včetně zvůle většiny občanů vůči menšinám či jednotlivcům a naopak.
 • Základním způsobem obživy občanů SEFR a dlouhodobého udržování, případně zvyšování přívětivé životní úrovně je užitečná práce pro sebe, rodinu i ostatní lidi, především pro občany SEFR.
 • Práce soukromá i veřejná má stejnou důležitost.
 • Je věcí cti každého občana SEFR uživit se vlastními silami. Teprve ocitne-li se kterýkoliv ctihodný občan SEFR v krajní nouzi, kterou si sám nezavinil, poskytnou mu ostatní spoluobčané SEFR přiměřenou pomoc formou státní podpory. Dobrovolnou osobní vzájemnou solidaritu mezi občany SEFR tato ústava rovněž plně podporuje.
 • Žádný zákon, ani ústava, ani jiný dokument jakéhokoliv jiného státu nebo mezinárodního společenství není nadřazen ústavě SEFR.
 • Přijetí nebo změny této ústavy jsou možné pouze prostřednictvím celostátního a závazného občanského hlasování neboli referenda občanů SEFR .
 • Každý občan SEFR má svobodnou vůli a bezvýhradně odpovídá za svůj život a za svoje působení. Tuto osobní odpovědnost nelze z něho žádným způsobem sejmout. Tato odpovědnost je neoddělitelná od jeho svobodné vůle.
 • Každý ctihodný občan SEFR osobně odpovídá za to, na koho deleguje pravomoci ve státní a obecní správě, tedy které kandidáty volí do zastupitelských funkcí v , na obecní i na celostátní úrovni. Neúčast občana SEFR v nepřetržitě probíhajícím volebním procesu ho nezbavuje jeho podílu odpovědnosti za výsledky průběžného hlasování a za úroveň kvality státní správy.
 • Každý ctihodný občan SEFR osobně odpovídá za vyjádření vlastního postoje k tématu jakéhokoliv vyhlášeného referenda. Referendum je vždy jednorázové a koná se v přesně určeném termínu. Referendu vždy předchází občanská rozprava v institucích veřejné služby informační na téma daného referenda po dobu dní, pod dohledem občanské komise .
 • zasahují do svobody a soukromí ctihodných občanů SEFR vždy jen co nejméně. Nepřiměřená, obtěžující nebo trestající veřejná prevence, postihující a obtěžující většinu ctihodných občanů SEFR, pro eliminování vesměs menšinových negativních jevů, je nepřípustné vměšování do soukromí ctihodných občanů SEFR a tato ústava takové obtěžování občanů SEFR ze strany výslovně zakazuje. Všechny , zejména policie, armáda a úřednictvo, se těchto nepřiměřených a obtěžujících aktivit musí zdržet co nejvíce, nejde-li o vskutku vážná a bezprostřední ohrožení bezpečnosti všech občanů SEFR nebo o skutečně vážné zločiny. Vyhlášení stanného práva, zákazu vycházení, shromažďování a podobně provádí pouze prezident, vždy na dobu určitou a nejdéle na dobu jednoho měsíce. Prodloužení tohoto stavu, vždy nejvýše o jeden měsíc, lze pouze s většinovým souhlasem parlamentu. Zákaz trestu smrti pro občany SEFR a jejich právo na sebeobranu zůstává kterýmkoliv z těchto opatření nedotčen.
 • Čin nebo i zločin bez oběti nemůže být v SEFR trestán. Činu nebo i zločinu bez oběti může však být z důvodu prevence prostřednictvím přiměřeně bráněno, ale bez trestání občanů SEFR. Zejména preventivní pokuty nebo jiné preventivní tresty jsou podle této ústavy nezákonné. Netrestající preventivní opatření vůči činům i zločinům bez oběti jsou však žádoucí, např. domluvy, povinná, ale neplacená školení, bezpečnostní zábrany, izolace, technická opatření a podobně, až po vyhoštění nepřizpůsobivých cizinců z území SEFR. Vyhoštění podle této ústavy není trest, ale návrat k původnímu, pro občany SEFR přijatelnějšímu stavu.
 • Nelze kriminalizovat činy ani zločiny, které bezprostředně nevedou k újmám na zdraví občanů SEFR nebo ke ztrátám jejich majetku, a to jak soukromého tak společného, s výjimkou zločinů přípravy závažných trestných činů, jako je úmyslné obecné ohrožení, genocida, teroristický útok a podobně. Sporné případy posuzování zločinů bez oběti, nepřiměřené trestající prevence a obtěžování občanů SEFR ze strany řeší ústavní soud. Hlas poradní mají obecní domobrany , které při řešení těchto sporů musí být ústavním soudem vždy povinně osloveny a požádány o stanovisko, toto musí být zohledněno, pokud je ve shodě s ústavou a je-li výrazné. V konkrétních případech kromě příslušných zákonů mohou rozhodovat i referenda s předcházejícími povinnými občanskými rozpravami řízenými občanskými komisemi .
 • Následky každého dokonaného zločinu jsou přednostně kompenzovány ve prospěch oběti, je-li to možné a existuje-li oběť. Výnosy z pokut nebo z povinné pracovní činnosti odsouzených za dokonané zločiny s obětí mohou směřovat vždy pouze obětem zločinu, nikoliv ve prospěch .
 • Ve sporech mezi lidmi tato ústava klade zájmy obětí sporů nad zájmy těch, kteří kriminální činnost iniciují, vyvolávají, konají nebo vykonají jako první. Mírumilovní obránci svého svobodného života, zdraví nebo majetku mají přednostní právo důsledné, i nepřiměřené obrany vůči iniciátorům trestné činnosti. Případy zjevně velmi nepřiměřené obrany posuzují soudy vždy s přihlédnutím ke skutečnostem, kdo zločin inicioval, vyvolal, vyprovokoval a začal jej konat jako první. Oběť kriminální činnosti při obraně svých práv je před iniciátory kriminální činnosti účinně chráněna případně i beztrestností.
 • Občana SEFR nelze nikdy a nijak vlastnit jinými osobami. Nikdo nesmí žádného občana SEFR nutit k povinnému spolčování. Spolčování je pouze právo občanů, nikoliv jejich povinnost.
 • Právo ctihodného občana SEFR volit a odvolávat své zaměstnance v , účastnit se referenda , občanské interpelace , občanské audience , výročního občanského hodnocení , být členem občanské komise , obecní domobrany , armády, policie a jakýchkoliv , stejně tak účastnit se i jiných veřejných aktivit, vždy vychází z jeho svobodného rozhodnutí. Tyto aktivity nikdy nejsou pro občana povinností.
 • Každý občan SEFR má právo odmítnout jakoukoliv službu ve zbrani a má právo odmítnout uplatňovat násilí vůči spoluobčanům SEFR.
 • Tato ústava nepřipouští trest smrti, ani trest mrzačení, ani mučení.
 • Občanům SEFR, podle dikce této ústavy nezpochybnitelným suverénům, nikdo z lidí nevládne, stojí nad nimi pouze tato ústava a zákony SEFR.
 • Tato ústava a zákony SEFR jsou pro všechny osoby nacházející se na území SEFR závazné.
 • Občané SEFR mají právo prostřednictvím institucí veřejných služeb vymáhat dodržování této ústavy a zákonů SEFR.
 • Středoevropská federativní republika je jednotný, svobodný, pouze skrze absolutní suverenitu svých občanů odvozeně svrchovaný, právní a nezávislý stát, založený na úctě k právům a svobodám občana, při zachování rovnováhy mezi právy a povinnostmi každého jedince.
 • Právo na ozbrojenou sebeobranu je nedílnou součástí práv a svobod každého občana SEFR.
 • Stát i území SEFR patří pouze všem živým suverénním občanům SEFR, vždy a všem stejným dílem.
 • Občané SEFR automaticky a plnohodnotně dědí území státu po svých předcích a jsou povinni neustále usilovat o jeho zachování a zvelebení.
 • Ctihodní občané SEFR jsou jediným zdrojem veškeré moci ve státě, nad nimi neexistuje a nepanuje žádná cizí moc.
 • Občané SEFR prostřednictvím svého odvozeně suverénního státu dodržují závazky vyplývající z mezinárodního práva, nejsou-li v rozporu s touto ústavou.
 • Jakákoliv veřejná smlouva nebo jiný dokument, pokud je v rozporu s touto ústavou a zákony SEFR, jsou na území SEFR neplatné.
 • Součástí ústavního pořádku SEFR je Listina základních práv a svobod, není-li v rozporu s touto ústavou.
 • Ctihodní občané schvalují vždy přímou většinovou volbou obecná pravidla společenského soužití, volí a odvolávají veřejné služebníky , účastní se a řídí veřejné občanské rozpravy , rozhodují v referendech, v občanských hodnoceních institucí veřejných služeb , schvalují ústavu, zákony i veřejné smlouvy .
 • Volení, odvolatelní, osobně odpovědní jedinci v  rozhodují o konkrétních věcech vždy v souladu s ústavou a zákony SEFR, jejich nevolení, odvolatelní přímí podřízení nerozhodují, pouze konkrétní zákonnost vyžadují. V krajním případě a po selhání mírnějších postupů vymáhají zákonnost i násilím. Jiná než tato zákonná moc na území SEFR neexistuje.
 • Veřejná služba-odpovědnost-moc, vždy v souladu výhradně s touto ústavou a zákony SEFR, je vždy spojena s osobní odpovědností konkrétních veřejných služebníků , kteří vždy slouží občanům SEFR, všem stejně.
 • Legitimně a legálně nabytý soukromý majetek občanů SEFR na území jejich státu, včetně výrobních prostředků, movitých i nemovitých věcí a peněz, je nedotknutelný a patří jednotlivým vlastníkům nebo spoluvlastníkům podle práva a nezpochybnitelně.
 • Soukromý majetek občanů SEFR a společný majetek občanů SEFR jsou rovnocenné, soukromý majetek není nadřazen společnému majetku a naopak.
 • Majetková přiznání ctihodných občanů SEFR jsou zcela nepřípustná, vždy jen žalobce u případného soudu musí dokázat, že konkrétní majetek nebyl nabyt legálním způsobem.
 • Jakékoliv daně, včetně daní z příjmu, ze zisku, z obratu, z přidané hodnoty, z nemovitostí, majetkových, dědických, darovacích a podobně, tato ústava nepřipouští. (Pojem "daň" je nemravný a přežitý.)
 • Vyvlastnění soukromého majetku občana SEFR je možné pouze ve zcela výjimečných případech, když se jedná o nemovitý majetek, který je nutno přizpůsobit oprávněnému veřejnému zájmu významné většiny občanů celého státu a situace není jiným způsobem efektivně řešitelná.
 • Instituce veřejných služeb, která zajišťuje vyvlastnění konkrétního soukromého majetku, je povinna nabídnout původním majitelům jiný majetek v hodnotě odpovídající tržní ceně původního majetku v době vyvlastnění, anebo plně odškodnit původní majitele penězi podle stejných pravidel.
 • Původní majitel vyvlastňovaného soukromého majetku má právo na přiměřené soudní zastoupení podle vlastní volby na náklady instituce veřejných služeb, která zajišťuje vyvlastnění jeho majetku. V případě odvolání řeší věc federální soud. Rozhodnutí federálního soudu je konečné.Legitimní a legální zpětné vazby ve vztahu občanů a státu

 • Nepřetržitě probíhající volby kandidátů do pomocí průběžného elektronického volebního systému . Účast ctihodných občanů SEFR na veřejném rozhodování je základním předpokladem fungování společenského systému, avšak nelze ji uložit jako povinnost. (Suverenita ctihodného občana SEFR je nedotknutelná.)
 • Právo secese je právo každého občana SEFR odmítnout poskytování svého finančního příspěvku na odměnu za práci kterémukoliv svému zaměstnanci ve veřejných službách . O tuto drobnou finanční částku se sníží plat dotyčného veřejného služebníka (). Odejmutá finanční částka se převádí do určeného veřejného fondu, nevrací se občanovi, který použil právo . Nedílnou součástí je veřejné zdůvodnění takového rozhodnutí.
  (To je důležité pro ostatní spoluobčany, aby se dozvěděli o případných nečestných úmyslech či vykonaných zločinech dotyčného pracovníka v .)
  Informace o veškerých odmítnutích včetně zdůvodnění jsou veřejně dostupné. (Právo secese je osvobozující princip, který umožňuje každému občanovi samostatně, aby se vědomě a veřejně distancoval od případných nesprávných rozhodnutí a činů konkrétního pracovníka v .)
 • Odvolávání veřejných služebníků (), kteří byli ctihodnými občany SEFR do svých funkcí občany zvoleni, prostřednictvím průběžného volebního systému probíhá samočinně tím, že dotyčnému veřejnému služebníkovi poklesnou jeho volební preference natolik, že ho jiní kandidáti v počtu hlasů převýší. Volič může odebrat svůj hlas samozřejmě pouze kandidátovi, kterému ho dříve přidělil. To může učinit kdykoliv. Může potom přemístit svůj hlas k jinému kandidátovi nebo ho nechat prozatím nevyužitý. Koncepce průběžného volebního systému tak způsobuje automatickou výměnu volených veřejných služebníků () při poklesu jejich volebních preferencí. V procesu této výměny je nastaven brzdicí mechanismus (hystereze) z hlediska počtu hlasů i z hlediska časové periodicity, který brání opakovaným a častým výměnám veřejných služebníků v jejich funkcích. Veřejného služebníka (), který nebyl zvolen ve volbách, ale zastává veřejnou funkci na základě výběrového řízení, je možno odvolat pomocí referenda . Pomocí lze odvolat i veřejného služebníka () zvoleného ve volbách, pokud počet ctihodných občanů požadujících jeho odstoupení převýší počet jeho příznivců, jež má dotyčný aktuálně na svém volebním kontě.
 • Občanské hodnocení InVeS umožňuje ctihodným občanům průběžně se vyjadřovat pomocí elektronického volebního systému k potřebnosti existence konkrétní nebo její části, případně k rozsahu její činnosti. může vést až ke zrušení konkrétní . se nezabývá jednotlivými zaměstnanci, zabývá vždy pouze organizační strukturou dané včetně stanovení platových koeficientů pro jednotlivé pracovní funkce. Veškeré změny navržené v procesu vždy podléhají ještě následnému schválení pomocí na příslušné úrovni, které vždy na občanské hodnocení navazuje. Za realizaci změn odpovídají pracovníci . Činnost končí kontrolou realizace změn.
 • Občanská petice je důležitým nástrojem k vyvolání občanské rozpravy . Tématem může být vysvětlení určitého očekávaného nebo již učiněného konkrétního rozhodnutí na úrovni obecní či celostátní nebo jakékoliv jiné téma. Na  může nebo nemusí potom navazovat občanské referendum . Při dosažení určitého počtu petičních hlasů je požadavek občanské petice vyvolat občanskou rozpravu právně vymahatelný. Osoba, která petici vyvolala, se stává odpovědným garantem , je pod právní ochranou jako veřejný činitel, kontroluje volbu-losování občanské komise a stává se předsedou této zvolené , která následně zorganizuje na téma petice.
 • Všechny veřejné smlouvy musí obsahovat zcela jasně definované výpovědní podmínky. , která neobsahuje jasné výpovědní podmínky, je vždy neplatná. Každá musí být po dobu nejméně 1 měsíce před podepsáním zveřejněna jak elektronicky, tak i fyzicky, u mezinárodních po dobu nejméně 6 měsíců. Proti záměru uzavřít může být na příslušné úrovni vyvoláno prostřednictvím občanské petice referendum . , která již byla uzavřena, může být na základě vypovězena, vždy podle výpovědních podmínek.
 • Občanské referendum může být vyvoláno na jakékoliv téma, ať už se jedná o vnitrostátní záležitosti či mezinárodní vztahy. Téma referenda musí být v souladu s ústavou a platnými zákony. Ústavu i platné zákony je možno rovněž pomocí změnit, vždy tak, aby nebyly vzájemně v rozporu. Ústava je vždy nadřazena ostatním zákonům. Takový případ vždy posuzuje ústavní soud. Otázka v  musí být vždy položena jednoznačně, aby se na ni dalo odpovědět ANO či NE.
 • Občanské referendum může být vyvoláno ze strany občanů prostřednictvím petice nebo rozhodnutím federální výkonné rady či prezidenta republiky. Každé je jednorázové a probíhá prostřednictvím vždy v určitý konkrétní den.
 • Jakémukoliv občanskému referendu vždy předchází občanská rozprava ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích pod dohledem občanské komise zvolené losováním jednorázově k tomuto účelu. je nedílnou součástí každého .
 • Každý plnoletý ctihodný občan SEFR má právo všechny vyjmenované nástroje zpětné vazby využívat.

Hlava druhá:   Národ, vlast a stát Středoevropská federativní republika

Rodina, rod, národ, vlast a stát

 • Rodina je svazek ženy, muže a jejich dětí, případně dětí adoptovaných.
 • Žena a muž vnímají svět odlišným způsobem. Ženský a mužský princip jsou základní polarity bytí, jsou bytostně zakotveny v přírodě a jsou nenahraditelné.
 • Úřední potvrzení o uzavření manželství není podmínkou k tomu, aby žena a muž založili rodinu a vychovávali děti.
 • Dvě osoby stejného pohlaví netvoří rodinu, i když vychovávají děti.
 • Rod je skupina lidí, kteří jsou přímo nebo nepřímo příbuzní v rámci rodinných vazeb.
 • Za přímé rodové příbuzné se považují vlastní či adoptované děti a jejich potomci, rodiče, prarodiče a sourozenci.
 • Mezi nepřímé příbuzenstvo patří sourozenci rodičů a jejich rodiny, partneři vlastních či adoptovaných dětí, sourozenci prarodičů a jejich rodiny, příbuzní vlastního partnera či partnerky.
 • Národ je společenství mnoha rodů, které spojuje společný jazyk, vztah k území, na kterém žijí a které považují za svoji vlast, společné zvyky a tradice.
 • Národ opírá svoji indentitu o svoje dějiny a má v úctě dědictví svých předků.
 • Vlast je území obývané a spravované příslušníky určitého národa, představuje však především citový vztah příslušníků tohoto národa k danému území, kde po mnoho generací žijí, k jejich kultuře, dějinám, tradicím a zvykům, jež jsou s tímto územím spojeny.
 • Stát je organizační formou vyjádření existence a suverenity určitého národa nebo společenství více národů.
  (Stát nemá svědomí ani odpovědnost, je to pouze organizační forma, neživá entita.)
 • Existence státního útvaru je vázána na určité konkrétní území, nejčastěji na území vlasti příslušníků národa či národů, kteří stát vytvářejí.
 • Forma státu umožňuje vnitřní uspořádání národního společenství podle konkrétních pravidel označovaných jako zákony.
 • Všechny zákony státu včetně ústavy nechť vychází z univerzálních a logických zákonů vesmíru a jsou s nimi v souladu.
  (Jinak dochází k destruktivním tendencím uvnitř státu a stát je nestabilní.)
 • Smyslem existence státu je vytvořit trvale snesitelné a udržitelné životní podmínky pro příslušníky národa či národů, kteří ho obývají, pro rozvoj jejich tvořivé aktivity, uplatnění jejich tvůrčích představ a naplnění jejich osobního štěstí, při zachování schopnosti obrany tohoto společenství před vnějšími i vnitřními destruktivními vlivy.
 • Celá organizační struktura státu zůstává vždy pod správou všech jeho příslušníků podle odpovídajících zákonů.
 • Veškeré pozemky na území státu jsou ve vlastnictví jednotlivých příslušníků státu nebo v bezpodílovém spoluvlastnictví všech příslušníků státu. Je nepřípustné, aby pozemky na území státu byly ve vlastnictví subjektů, které nejsou součástí státu, mohou je mít pouze pronajaté.
 • Na základě vnitřních zákonů vytváří příslušníci státního útvaru jeho reprezentaci vůči okolí.

Země Česká, Země Moravská a Země Slezská

 • Výsledkem dlouhodobého vývoje vztahů mezi národy na území Čech, Moravy a Slezska je stav, kdy se český národ, moravský národ a slezský národ staly svébytnými a rovnocennými národy, každý se svou vlastní národní identitou.
 • Česká vlast je domovem pro každého jedince, který se cítí být příslušníkem českého národa. Toto území se nazývá Země Česká a je samostatným správním subjektem.
 • Moravská vlast je domovem pro každého jedince, který se cítí být příslušníkem moravského národa. Toto území se nazývá Země Moravská a je samostatným správním subjektem.
 • Slezská vlast je domovem pro každého jedince, který se cítí být příslušníkem slezského národa. Toto území se nazývá Země Slezská a je samostatným správním subjektem.
 • Každý z příslušníků českého, moravského a slezského národa převzal svoji vlast od svých předků a je povinen rozvíjet kulturu svého národa, jeho tradice a zvyky, uchovávat, střežit a předávat informace o jeho skutečných dějinách a vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby jeho vlast byla zachována pro další následující generace potomků.

Stát Středoevropská federativní republika

 • Země Česká, Země Moravská a Země Slezská společně tvoří státní útvar s federativním uspořádáním, «Středoevropskou federativní republiku» .
 • Stát Středoevropská federativní republika navazuje na státní útvar «Česká republika», je jeho nástupcem a přebírá jeho mezinárodní závazky, pokud nejsou v rozporu s touto ústavou.
 • Stát Středoevropská federativní republika se nachází na ohraničeném území stanoveném platnými mezinárodními dohodami.
 • Stát Středoevropská federativní republika je svrchovaným politickým subjektem v oblasti mezinárodního práva.
 • Svrchovanost státu Středoevropská federativní republika je odvozena od suverenity každého jednotlivého člověka, který je občanem státu Středoevropská federativní republika.
 • Suverenita každého jednotlivého člověka je dána působením zákonů přírody, neboť základní vlastností každé lidské bytosti je svobodná vůle a tato svobodná vůle je od lidské bytosti neoddělitelná.
 • Mezinárodní dohody a smlouvy s jinými státy se řídí stejnými pravidly jako každá jiná veřejná smlouva .
 • Všechny mezinárodní dohody a smlouvy bez výjimky musí být v souladu s touto ústavou, jinak jsou neplatné.
 • (→ Hlava 12) Prezident a Federální výkonná rada jsou povinni neprodleně aktualizovat mezinárodní dohody a smlouvy z minulosti, které jsou v rozporu s touto ústavou, aby s ní byly v souladu.

Charakteristika Středoevropské federativní republiky

 • Základní charakteristikou státu Středoevropská federativní republika a jeho posláním je služba jeho občanům prostřednictvím systému Institucí veřejných služeb , který je popsán a definován touto ústavou.
 • Občanům Středoevropské federativní republiky nevládne ani nad nimi nepanuje žádná osoba ani kolektiv ani neživá instituce, stojí nad nimi pouze ústava a zákony, které si sami vytvořili a schválili.
 • Ústava a zákony SEFR jsou v souladu s přirozeným právem a spravedlností, jež vychází z mravních a morálních pravidel, které každá lidská bytost vnímá jako neúplatné zákony vesmíru či zákony přírody.
 • Systém řízení státu Středoevropská federativní republika probíhá formou přímé i zastupitelské demokracie, které se navzájem doplňují a vyvažují.
 • Přímá demokracie je nadřazena zastupitelské demokracii.
 • Přímá demokracie funguje také jako rychlý opravný prostředek demokracie zastupitelské a účinkuje neprodleně.
 • Odpovědnost a moc jsou vzájemně neoddělitelné. Nelze mít za něco odpovědnost bez patřičné pravomoci o dané věci rozhodovat a naopak nelze uplatňovat jakoukoliv moc bez odpovědnosti za její použití.
 • Odpovědnost a moc jsou delegovány zdola nahoru, od občanů směrem k vyšší správní úrovni až po federaci, a lze je uplatnit vždy pouze jako službu občanům SEFR. Zneužití moci jinak než ve službě občanům SEFR či jen pokus o takové zneužití jsou považovány za trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele.
 • Jakékoliv neživé instituce nemají žádnou odpovědnost, tedy ani žádnou moc. Veškerou odpovědnost a dočasně delegovanou moc mají konkrétní lidé zaměstnaní v těchto institucích.
  (Neexistuje nic jako „státní moc”, existuje pouze anonymní násilí ze strany státu, které se schovává za vůli lidu. Lid nechce být dobrovolně zdrojem žádné anonymní a násilné „státní moci”. Tímto chybným výkladem moci v současně platné ústavě je umožněno vytvářet v lidech strach a pomocí strachu lidi zotročovat, aniž by za to kdokoliv nesl odpovědnost.)
 • (→ Hlava 6) Veřejní služebníci ve navrhují a svým podpisem autorizují nové zákony, změny v zákonech a rušení zákonů.
 • (→ Hlava 6) Kterýkoliv zákon může být občany SEFR změněn nebo zrušen pomocí celostátního občanského referenda.
 • (→ Hlava 6) Vznik nových ústavních zákonů, změny platných ústavních zákonů a rušení starých ústavních zákonů vždy podléhají schválení občany SEFR v referendu.
 • (→ Hlava 6) Ústavu není možno zrušit, může být pomocí pouze změněna nebo nahrazena novou ústavou.
 • Tato ústava a na ni navazující zákony zaručují ochranu soukromí každého ctihodného občana Středoevropské federativní republiky.
 • Každý občan Středoevropské federativní republiky nese osobní odpovědnost za dodržování ústavy a zákonů SEFR.

Veřejný majetek a přírodní zdroje

 • Veřejným majetkem je vzduch, vodní toky, veškeré nerostné bohatství a ostatní přírodní zdroje, volně žijící rostliny a zvěř.
 • Veřejným majetkem jsou rovněž veřejná vodní díla, veřejné vodní nádrže, veřejné doly a veřejné lomy, veřejné nemovitosti, veřejné komunikace, veřejné sítě a všechno ostatní, co nemůže být v soukromém vlastnictví z důvodu trvale snesitelného soužití občanů SEFR.
 • Veřejný majetek je ve svém souhrnu nedělitelný a trvale patří všem občanům SEFR formou bezpodílového spoluvlastnictví.
 • S veřejným majetkem nemůže nakládat každý občan samostatně, ale pouze prostřednictvím .
 • Registraci veškerého veřejného majetku provádí katastrální úřady.
 • Každá registrovaná část společného majetku občanů SEFR má svého správce, který osobně odpovídá za její údržbu a za způsob jejího využití ve prospěch občanů SEFR.
 • Veřejný majetek včetně veškerého nerostného bohatství a přírodních zdrojů nemůže být předmětem prodeje ani daru cizím státním příslušníkům, a to ani zprostředkovaně.
 • Nerostné bohatství a přírodní zdroje jsou využívány vždy pouze ve prospěch občanů SEFR a jejich společné vlasti. Cílem těžby a zpracování přírodních surovin není především finanční zisk, ale vždy vytváření nových reálných hodnot pro občany SEFR.
 • Vytěžené přírodní suroviny se nikdy nestávají vlastnictvím těžební firmy.
 • Těžba a zpracování přírodních surovin probíhá vždy tak, aby nebylo poškozováno okolní přírodní prostředí.
 • Veřejný majetek je trvale pod ochranou státu. Poškozování, ničení nebo zneužívání veřejného majetku je považováno za trestný čin.

Ochrana soukromého i společného majetku občanů SEFR

 • Pojem «vlastnictví» v sobě zahrnuje nejen příslušnost osob k nějakému majetku, ale neoddělitelně také péči o tyto statky.
 • Myšlenky nelze vlastnit, tedy nemohou být něčím majetkem. Myšlenky jsou součástí kolektivního vědomí lidstva.
 • Soukromé i společné vlastnictví je legální a obojí je považováno za legitimní.
 • Legitimní a legální soukromé vlastnictví všech občanů SEFR na území jejich státu požívá plnohodnotné ochrany jejich státu.
 • Soukromý majetek občanů SEFR mimo území jejich vlasti, pokud takový existuje, není pod ochranou státu SEFR.
 • Ochranu vlastnického práva k nemovitostem zajišťuje stát prostřednictvím katastrálních úřadů, které jsou součástí veřejné služby výkonné .
 • Veškerá půda na území SEFR je ve vlastnictví českých obcí nebo českých soukromých vlastníků. Zahraniční subjekty nesmí nikdy tyto pozemky vlastnit, pouze jim mohou být pronajaty. To se týká i majetku církví a náboženských společností.
 • Všechny vodní zdroje, zdroje nerostných surovin a další přírodní útvary na území SEFR, které nebyly vytvořeny lidskou rukou, jsou společným majetkem všech občanů SEFR. Tyto přírodní zdroje nesmí být nikdy převedeny do soukromého vlastnictví. (Pokud jsou nyní v soukromém vlastnictví, musí být předány do majetku všech občanů SEFR. Jejich současný majitel si stejně již nemravně nahrabal dostatek peněz jejich těžbou a prodejem.)
 • Vlastnické právo k pozemkům, na kterých nebo pod kterými se nacházejí vodní a surovinové zdroje, zůstává zachováno.

Územní členění státu

 • Středoevropská federativní republika je skrze suverenitu svých občanů jednotný, svrchovaný a nezávislý stát.
 • Součástí území Středoevropské federativní republiky je Země Česká, Země Moravská a Země Slezská.
 • Jednotlivé země ve Středoevropské federativní republice mají vůči sobě navzájem rovnoprávné postavení.
 • Nejvyšším reprezentantem každé země ve Středoevropské federativní republice je zemský sněm, jehož členy jsou starostové všech obcí dané země.
 • Hlavním městem Země České je město Praha.
 • Hlavním městem Země Moravské je město Brno.
 • Hlavním městem Země Slezské je město Ostrava.
 • Hlavním městem Středoevropské federativní republiky a symbolem společné státnosti českého, moravského a slezského národa je město Praha.

Umístění hlavních státních institucí

 • V hlavním městě Středoevropské federativní republiky sídlí president a federální výkonná rada .
 • Federální sněm (parlament) Středoevropské federativní republiky sídlí ve městě Olomouci.
 • Ústavní soud Středoevropské federativní republiky má sídlo ve městě Ostravě.
 • Zemská rada každé země ve Středoevropské federativní republice má sídlo v hlavním městě dané země.
 • Zemský sněm každé země ve Středoevropské federativní republice má sídlo v hlavním městě dané země.
 • Hlavní instituce veřejné služby informační sídlí ve městě Brně.
 • Hlavní instituce veřejné služby finanční mají sídlo ve městě Plzni.
 • Ostatní jsou účelně a efektivně rozprostřeny po celém území Středoevropské federativní republiky tak, aby mohly občanům co nejlépe a pohotově sloužit.
 • O změně umístění hlavních státních institucí rozhodují občané v celostátním referendu .

Hlava třetí:   Obec, občané a ctihodní občané

Obec a její charakteristika

 • Obec je společenství lidí, občanů, které spojuje společný zájem vytvořit pro sebe a pro své blízké snesitelné a trvale udržitelné životní podmínky na určitém ohraničeném území.
 • Z hlediska správního patří obec mezi instituce veřejných služeb .
 • Obec je charakterizována tím, že má svoji obecní samosprávu, kterou tvoří starosta obce a zastupitelé občanů obce.
 • Starosta obce reprezentuje obec vůči ostatním .
 • Občané obce si volí starostu a své zastupitele přímou volbou.
 • Všechna jednání samosprávy obce jsou veřejně přístupná, povinně mediálně zaznamenávaná a archivovaná.
 • Obec vybírá od občanů s trvalým bydlištěm na jejím území a od podnikatelů, jež mají sídlo na jejím území, platby za veřejné služby .
 • Kontrolu nad výběrem v obcích provádí veřejná služba finanční .
 • Platby za veřejné služby, jež se v obci vyberou, se ihned stávají veřejnými finančními prostředky a spadají do režimu transparentního hospodaření.
 • Obecní samospráva hospodaří s vybranými finančními prostředky samostatně, část z nich odvádí na celostátní úroveň .
 • Veřejní služebníci pověření správou obecního majetku vedou transparentní podrobné účetnictví o samostatném hospodaření obce.
 • Větší obec se dělí na části, přitom je respektován historický vývoj a soudržnost daného území.
 • Vznik i zánik samosprávné části obce vždy schvalují či odmítají občané dotyčné části obce v místním referendu.
 • Pro vznik či zánik samosprávné části obce je při místním referendu nutná ústavní většina všech oprávněných voličů dotyčné části obce.
 • Občané samostatné části obce si volí vlastní samosprávu.

Občan a občanství SEFR

 • Každý příslušník českého, moravského a slezského národa, jehož matka i otec jsou občany , je legitimním a legálním občanem Středoevropské federativní republiky.
 • Dítě, jehož jeden z rodičů nemá občanství SEFR, není občanem SEFR.
 • Dítě se stává občanem SEFR dnem narození bez ohledu na místo narození.
 • Občanství nezáleží na pohlaví osoby.
 • Občanem SEFR se může stát také plnoletá osoba, která si o toto občanství sama požádá podle zákona o asimilaci.
 • Osoba, která získala občanství SEFR na vlastní žádost, může být občanství zbavena, pokud vážně poruší pravidla stanovená asimilačním zákonem.
 • Osoba, která nemá občanství SEFR, může být ze SEFR vyhoštěna.
 • Všichni občané SEFR jsou bezpodílovými spoluvlastníky veřejného majetku SEFR.
 • Občan SEFR může být současně občanem jiného státu.
 • Občan SEFR, který je současně občanem jiného státu, nemůže zastávat funkci veřejného služebníka a pozbývá v SEFR volební právo.
 • Občanství SEFR zaniká úmrtím osoby, odnětím občanství podle asimilačního zákona nebo tím, že se osoba zřekne občanství na vlastní žádost.

Ctihodný občan

 • Ctihodný občan je každý občan SEFR, který dosud nespáchal žádný závažný trestný čin a není ve výkonu trestu z pravomocného odsouzení.
 • Ctihodný je také občan SEFR, který si svůj pravomocně stanovený trest již odpykal, ztráty a újmy obětí jeho trestného činu byly přiměřeně kompenzovány a jeho trestní rejstřík je čistý.
 • Ctihodný občan SEFR má volební právo, může kandidovat do veřejných funkcí, může spolurozhodovat o veřejných záležitostech a může mít i další konkrétní práva vyjmenovaná v příslušných zákonech.
 • Občan SEFR ve výkonu trestu není ctihodným občanem a po dobu výkonu trestu pozbývá výše vyjmenovaná práva.

Povinnosti občanů

 • Každý občan SEFR i kdokoliv jiný nacházející se na území SEFR je povinen dodržovat tuto ústavu a platné zákony v plném jejich rozsahu.
 • Každý občan SEFR na území svého státu i mimo toto území je povinen ctít a respektovat práva jiného občana SEFR a přiměřeně i práva cizích státních příslušníků, pokud tito ctí a respektují práva jeho.
 • Každý občan SEFR je povinen se podílet podle svých možností na zachování své vlasti a svého státu pro příští generace potomků v nezměněném nebo v lepším stavu vzhledem k současnosti.

Práva občanů

 • Každý občan SEFR má právo v souladu s touto ústavou a zákony SEFR hájit svůj svobodný život, svůj mírumilovný způsob naplňování osobního i rodinného štěstí.
 • Každý občan SEFR má všechna práva vyjmenovaná mezinárodní Listinou práv a svobod, pokud nejsou v rozporu s touto ústavou.
 • Ctihodní občané SEFR mají právo občanské interpelace a občanské audience .
 • Ctihodní občané SEFR mají právo prostřednictvím elektronického volebního systému průběžně kontrolovat a přímo ovlivňovat obsazení jednotlivých funkcí v  konkrétními veřejnými služebníky.
 • Ctihodní občané SEFR mají právo prostřednictvím nástroje «Občanské hodnocení InVeS» s následným referendem zásadně ovlivňovat svůj vlastní stát, jeho vlastnosti i fungování, minimalizovat náklady na něj, navrhovat a schvalovat změny organizační struktury a pravomocí konkrétních , vznik nových či rušení nevyhovujících , a ovlivňovat výši platových koeficientů náležících ke konkrétním pracovním funkcím v .
 • Ctihodní občané SEFR mají právo prostřednictvím občanské petice vyvolat občanskou rozpravu na jakékoliv společenské téma a v následném občanském referendu rozhodovat o navrženém řešení.
 • Každý ctihodný občan SEFR, pokud vyhoví příslušným zákonným normám, má právo držet a používat střelnou zbraň.
 • Každý občan SEFR má právo chránit život, zdraví a majetek svůj i lidí ve svém okolí, buďto sám nebo v součinnosti s ostatními občany SEFR, s příslušníky obecní domobrany , policie nebo armády.
 • Ctihodní občané SEFR mají právo zodpovědně bránit sebe, své blízké, svoji vlast a stát včetně společného i soukromého majetku proti vnitřním i vnějším ničitelům či uchvatitelům nejen vyjednáváním, ale i za pomoci zbraní.
 • Základní práva a svobody ctihodných občanů SEFR jsou pod trvalou právní ochranou ústavy, zákonů a všech institucí veřejných služeb .
 • Ctihodní občané SEFR mohou kdykoliv svobodně opustit svoji vlast a kdykoliv se do ní svobodně navrátit, aniž by doznali jakékoliv újmy, aniž by pozbyli svého občanství a čehokoliv ze svého majetku. Soukromý majetek občanů SEFR je pod ochranou státu i v době pobytu občana-vlastníka mimo území SEFR, pokud se ho vlastník sám dobrovolně a prokazatelně nevzdá.
 • Kterákoliv osoba ve výkonu trestu je přiměřeně omezena ve svých zákonných právech.

Osoby bez občanství SEFR

 • Text

Hlava čtvrtá:   Soukromí podnikatelé

Charakteristika soukromého podnikání

Povinnosti soukromých podnikatelů

Práva soukromých podnikatelů

Hlava pátá:   InVeS - Instituce veřejných služeb

Stát jako veřejná služba

 • Stát Středoevropská federativní republika působí pouze prostřednictvím institucí veřejných služeb .
 • Instituce veřejných služeb se označují podle svého určení jako
      veřejná služba zákonodárná ,
      veřejná služba soudní ,
      veřejná služba výkonná ,
      veřejná služba informační ,
      veřejná služba finanční .
 • Instituce veřejných služeb působí na celostátní, zemské i na obecní úrovni.
 • Veškerá jednání na celostátní, zemské i na obecní úrovni jsou veřejně přístupná, povinně mediálně zaznamenávaná a archivovaná.
 • Instituce veřejných služeb nemohou nést žádnou odpovědnost za jakékoliv rozhodnutí a činy. Osobní hmotnou a trestní odpovědnost za svá rozhodnutí a činy nesou konkrétní pracovníci , veřejní služebníci .
  ( je neživá entita, odpovědnost mohou nést jen konkrétní lidé.)
 • (→ 59 VeFi) Všechny příjmy do veřejných finančních prostředků skrze jsou shora v druhu i velikosti omezeny touto ústavou právě jen na . Stát, jednotlivé země i obce musí vždy vyjít s takto shora omezenými, vyrovnanými nebo přebytkovými zdroji.
 • Žádná instituce veřejných služeb (IVS) nesmí vzniknout, zvětšit se, nebo jakkoliv se rozšířit v počtu zaměstnaců, nákladech nebo pravomocích, bez příslušného zákona, který podléhá vždy povinnému (obligatornímu) a závaznému OH (referendu).
 • Kromě veřejné služby zákonodárné, soudní, výkonné, finanční a informační občanům SEFR stát nevnucuje svoje veřejné služby násilím, ani platby za ně, ani svoje domělé dobro, ani bezpochyby nepotřebné zlo. Posláním státu je sloužit občanům SEFR pouze v tom, v čem si občané SEFR státem sloužit přejí a podle toho, jak to požadují. O tom, co stát musí a nesmí rozhodují hlasováním pouze občané SEFR sami, podle ústavy a zákonů. IVS jim v těchto rozhodnutích musí být plně a podřízeně nápomocny.
 • Do všech IVS občanů SEFR se rozhodující (ti co rozhodují) zaměstnaci občanů SEFR volí, jednotlivě, každý je volen sám za sebe, osobně odpovědně, do jediné konkrétní funkce, bez jakýchkoliv cizích vlivů, bez vlivu kolektivních entit, čili politických stran, hnutí, církví, zájmových skupin a podobně. Zájmové skupiny (kolektivní entity) jsou do IVS vždy nevolitelné, jelikož nejsou nikdy plně (osobně, trestně-právně) odpovědnými a vždy odvolatelnými reprezentanty všech ctihodných občanů SEFR.
 • Nikdo nemůže pracovat ve více funkcích IVS, než v jedné. O konkrétních výjimkách smí rozhodnout pouze CVRS, nebo president republiky, ale pouze systémově, tedy návrhem zákona, podléhajícímu závaznému OH (referendum-veto).
 • Střet soukromých zájmů zaměstnaců veřejných služeb a zájmů veřejných je překážkou rozhodovacích pravomocí zaměstnace IVS a musí být vždy odstraněn dříve, než zaměstnanec občanů SEFR do IVS nastoupí do rozhodující/rozhodovací funkce.
 • Nezveřejněný a neřešený střet zájmů je důvodem k okamžité výpovědi z pracovního poměru zaměstnace občanů SEFR v IVS. Za to osobně ručí všichni volení, rozhodující vedoucí pracovníci v IVS. Obecně za nemožnost střetu zájmů ručí každý sám za sebe, svojí vlastní trestně-právní odpovědností, stejně tak nadřízení zaměstnaců v IVS a celkově za celý stát president SEFR, který má povinnost předat jakýkoliv případ (i domnělého) střetu zájmů neprodleně nejbližšímu místně příslušnému soudu, jakmile se o něm dozví. Tento soud problém musí neprodleně vyřešit a poslat rozsudek presidentovi SEFR na vědomí.
 • Veřejné služby zákonodárné, soudní, výkonné, finanční i informační musí být zcela na sobě nezávislé (ortogonální) i když mají povinnost spolu spolupracovat pro blaho všech občanů SEFR i firem na území SEFR, legálně registrovaných a legitimně podnikajících. Existence a náplň práce IVS je závislá na vůli občanů SEFR, zejména skrze volby, odvolávání, OH (referenda), VOH (výroční ankety +/-10%) a OK.
 • Všechna rozhodnutí osob zaměstnaných občany SEFR v IVS musí být v souladu s touto ústavou a zákony SEFR, vycházející z vůle významné většiny, vyjádřené svobodným, tajným hlasováním. Jakékoliv hlasování nemusí být tajné, když jej konkrétní občan SEFR nevyžaduje. Rozhodování většin musí vždy dbát práv menšin a jednotlivců. Menšiny nemají právo parazitovat, vydírat ani jinak zneužívat většiny občanů SEFR, ani IVS, natož veřejné rozpočty.
 • 42 Žádné IVS si nemůže přivlastnit žádný jedinec, ani žádná skupina lidí. Patří vždy a jen všem občanům SEFR rovným dílem.

Veřejní služebníci

 • Veřejným služebníkem je každý pracovník v .
 • Čestné označení «veřejný služebník» náleží dotyčnému pracovníku jen po dobu výkonu jeho funkce.
 • Veřejný služebník je zaměstnancem občanů .
 • Veřejným služebníkem se může stát pouze ctihodný občan Středoevropské federativní republiky. Osoby bez občanství , osoby s dvojím a vícenásobným občanstvím a osoby pravomocně odsouzené nemohou být veřejnými služebníky.
 • Veřejným služebníkům v určitých pracovních funkcích jsou svěřeny rozhodovací pravomoci, ostatní veřejní služebníci pouze vykonávají svěřené úkoly a rozhodovací pravomoci nemají.
 • Veřejní služebníci rozhodují vždy výhradně v souladu s ústavou a zákony SEFR. Každý je osobně trestně-právně odpovědný za svá rozhodnutí a konání.
 • Funkce v , které jsou spojeny s rozhodovacími pravomocemi, se obsazují pomocí elektronického volebního systému přímým výběrem z kandidátů na danou funkci.
 • Veřejní služebníci, kteří nemají rozhodovací pravomoci a pouze vykonávají svěřené úkoly, nejsou voleni, ale jsou vybíráni prostřednictvím veřejných výběrových řízení.
 • Ctihodný občan, který se chce stát veřejným služebníkem ve funkci spojené s rozhodovacími pravomocemi, sám se zařadí v elektronickém volebním systému do volebního seznamu kandidátů na tuto funkci.
 • Ctihodný občan může být zapsán současně ve více seznamech kandidátů.
 • Jakmile se kandidát udrží na čele seznamu kandidátů pro danou funkci po dobu nejméně dvou po sobě následujících volebních odečtů , je oprávněn bez občanské petice a bez občanské komise sám zorganizovat veřejnou občanskou rozpravu , do níž pozve veřejného služebníka, kterého chce nahradit ve funkci, a v interakci s ním a s občanskou veřejností představí svoji vizi, jak by chtěl v dané funkci působit. Následným občanským referendem na příslušné správní úrovni ho občané potvrdí do funkce nebo ho odmítnou.
 • Každý veřejný služebník je povinen před zahájením svého působení ve funkci uzavřít individuální osobní pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Toto pojištění ho nezbavuje plné trestní odpovědnosti.
 • Kterýkoliv veřejný služebník, volený i nevolený, může být občany kdykoliv odvolán ze své funkce pomocí občanského referenda na příslušné správní úrovni. Referendum je vyvoláno občanskou peticí a vždy mu předchází povinná veřejná občanská rozprava , ve které se může dotyčný veřejný služebník obhájit.
 • V případě veřejného služebníka, který byl do své funkce ctihodnými občany vybrán přímou volbou, musí být k jeho odvolání současně splněny následující dvě podmínky, jinak je výsledek odvolacího referenda nedostatečný a neúčinný:
  a)  počet hlasů požadujících v referendu jeho odvolání musí převýšit počet hlasů jeho příznivců,
  b)  počet hlasů požadujících v referendu jeho odvolání musí převýšit počet preferenčních hlasů, které má dotyčný aktuálně na svém volebním kontě, bez bonusu.
 • Každý veřejný služebník může kdykoliv podat neprodleně demisi.

Financování veřejných služeb

 • Veškeré instituce veřejných služeb jsou financovány z veřejných finančních prostředků , které vznikají na úrovni obcí výběrem plateb za veřejné služby .
 • Občané odvádí na úhradu nákladů spojených s činností veřejných služeb částku stanovenou v maximální výši z jejich osobních příjmů.
  (Nebude existovat žádný hrubý, superhrubý nebo čistý příjem, pouze "příjem".)
 • Soukromí podnikatelé odvádí na úhradu nákladů spojených s činností veřejných služeb částku stanovenou v maximální výši z čistého zisku jejich firem.
 • Veřejné finanční prostředky získané výběrem plateb za veřejné služby jsou jediným zdrojem finančních prostředků pro činnost institucí veřejných služeb.
 • Instituce veřejných služeb nesmí používat na úhradu nákladů spojených se svou činností žádné jiné finanční prostředky než , tedy ani veřejné finanční dary .
 • Případné veřejné finanční dary jsou vždy určeny na konkrétní investiční projekty a případná darovací smlouva se stává součástí projektové dokumentace.
 • Hospodaření všech institucí veřejných služeb, s výjimkou , je vždy veřejné, podrobný přehled účetnictví je každodenně aktualizován.
 • Bezpečnostní a informační služby zveřejňují vždy pouze celkovou výši využitých finančních prostředků zpětně za určité období.

Veřejné smlouvy

 • Veřejná smlouva je jakákoliv smlouva s kýmkoliv.
 • Každá musí být již při uzavírání vždy vypověditelná za zcela jasných podmínek.
 • , která neobsahuje jasné výpovědní podmínky, je vždy neplatná.
 • Každá musí být před podepsáním zveřejněna po dobu nejméně 1 měsíce, u mezinárodních po dobu nejméně 6 měsíců.
 • Proti záměru uzavřít může být prostřednictvím občanské petice vyvoláno na příslušné úrovni referendum .
 • , která již byla uzavřena, může být na základě vypovězena, vždy podle výpovědních podmínek.

Ochrana svobodného života

 • chrání občany , včetně soukromých podnikatelů, před vydíráním, monopoly a umělými překážkami šťastného a tvůrčího života.
 • Stát umožňuje a podporuje rozšiřování trhu svobodné volby a zákazem monopolizace, zejména komunikací a sítí.
 • Žádný majetek, veřejná smlouva, ani zákon nemůžou být nepřekonatelnou překážkou svobodného života, pohybu, ani užívání majetku ctihodných občanů a firem na území .

Komunikace s veřejností

 • Každá je povinna komunikovat s veřejností všemi možnými způsoby, věcně a pravdivě.
 • Povinností každé je poskytovat veřejnosti průběžný aktuální přehled o všech svých pracovnících , volených i nevolených, o rozsahu jejich kompetencí a o výši platového koeficientu pro každou funkci.

Hlava šestá:   vsZ - Veřejná služba zákonodárná

Mravnost, spravedlnost, právo, legislativa

Zemské sněmy

Zemské zákony a obecní vyhlášky

Federální sněm

Ústavní zákony, prováděcí zákony, vyhlášky

Mezinárodní zákony a smlouvy

Expertní systém práva

Hlava sedmá:   vsS - Veřejná služba soudní

Obecní soudy

 • Obecní soudy vykonávají veřejnou službu soudní na úrovni obcí.
 • Obecní soudy jsou základním článkem veřejné služby soudní a vykonávají převážnou část soudní agendy.
 • Proti rozhodnutí obecního soudu je možné odvolání k místně příslušnému zemskému soudu.

Zemské soudy

 • Zemské soudy představují instituce veřejné služby soudní na zemské úrovni.
 • Každá země ve Středoevropské federativní republice může mít několik zemských soudů.
 • Zemské soudy sídlí ve městech, které si národy zvolí.
  (např. Ostrava, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice a Praha.)
 • Všechny zemské soudy mají vzájemně vůči sobě rovnoprávné postavení, vzájemně si nepodléhají.
 • Zemské soudy plní funkci odvolacích soudů pro soudy obecní.
 • Zemské soudy řeší znovuotevřené soudní případy, když se objeví nové závažné okolnosti či důkazy. Znovuotevřený případ posuzuje vždy jiný soudce než při předchozím projednávání.
 • Zemské soudy řeší spory mezi obcemi v rámci jedné země.
 • Rozhodnutí zemského soudu je konečné, pokud není pro daný případ vyvoláno zemské referendum.
 • Případné zemské referendum má vyšší právní sílu než rozhodnutí zemského soudu a může rozhodnutí zemského soudu zvrátit.

Federální soud

 • Federální soud je instituce veřejné služby soudní na federální úrovni.
 • Federální soud řeší spory mezi jednotlivými zeměmi federace a dále případy, které se týkají libovolných záležitostí týkajících se federace jako celku.
  (Např. vyvlastňování a náhrada soukromého majetku při stavbě dálnic apod.)
 • Federální soud sídlí v budově Ústavního soudu.
 • Federální soud nezaměstnává žádné soudce, zaměstnává pouze nejnutnější administrativní pracovníky.
 • Při sporech mezi jednotlivými zeměmi každá ze zemí zúčastněných ve sporu deleguje své soudce a tito společně vytvoří soudní senát na úrovni federálního soudu pro daný případ.
 • Každá ze zemí zúčastněných v soudním sporu deleguje do soudního senátu stejný počet soudců.
 • Rozhodnutí federálního soudu je konečné, pokud není pro daný případ vyvoláno celostátní referendum.
 • Případné celostátní referendum má vyšší právní sílu než rozhodnutí federálního soudu a může rozhodnutí federálního soudu zvrátit.

Veřejní žalobci

Ústavní soud

 • Text

Hlava osmá:   vsV - Veřejná služba výkonná

Obecní samosprávy

Obecní domobrana

 • Obecní domobrana je součástí veřejné služby výkonné na obecní úrovni.
 • Obecní domobrana je neplacená, dobrovolná, čestná obecní stráž, ozbrojená podle zákona o obcích, která má za úkol chránit svobodu občanů, jejich občanská práva, životy, zdraví a majetek.
 • Obecní domobrana je silová složka na úrovni obce, která vyjadřuje a zdůrazňuje suverenitu občanů obce vůči ostatním institucím veřejných služeb . (Chrání občany obce před fyzickým napadením a před případnou byrokratickou zvůlí .)
 • Obecní domobrana chrání také životní prostředí na území obce, včetně volné přírody, proti nelegálním zásahům nepovolaných lidí. (Kromě jiného převezme tak službu, kterou dnes vykonává «Stráž přírody».)
 • Útvar obecní domobrany má libovolný počet členů, jednoho velitele a podle velikosti útvaru odpovídající počet zástupců velitele.
 • Členové obecní domobrany mají postavení veřejného činitele a vztahuje se na ně zvýšená právní ochrana.
 • Člen obecní domobrany nemůže být současně členem Národní domobrany SEFR, aktivních vojenských záloh, obecní policie, Dopravní policie SEFR nebo Protikriminální služby SEFR.
 • Každý člen obecní domobrany je volený a odvolatelný občany obce nebo příslušné části obce a pouze těmto občanům se zodpovídá ze své činnosti.
 • Každý útvar obecní domobrany je nezávislý, nespadá pod žádné centrální velení. Velitel útvaru a jeho zástupci spolupracují s místní obecní samosprávou.
 • Pověřené složky Národní domobrany poskytují příslušníkům obecní domobrany metodickou pomoc a odborný výcvik ve svých školicích a výcvikových zařízeních.
 • Občanská audience...
 • Homogenní eskorta...

Obecní policie

 • Obecní policie je součástí veřejné služby výkonné na obecní úrovni.
 • Obecní policie je ozbrojenou složkou ochrany občanů v dané obci, zejména jejich života, zdraví a majetku.
 • Každý příslušník obecní policie je osobně odpovědný za dodržování ústavy a zákonů SEFR všemi občany i ostatními lidmi na území, jež mu bylo svěřeno do péče.
 • Obecní policie není povinnou součástí v obci.
 • Návrh na zřízení obecní policie podává kterýkoliv ctihodný občan příslušné obce formou občanské petice , návrh je projednán prostřednictvím veřejné občanské rozpravy a schválen či odmítnut v následném obecním referendu.
 • Návrh na změnu v organizační struktuře obecní policie, změnu v rozsahu jejího působení či úplné její zrušení a návrh na úpravu platových koeficientů pro jednotlivé pracovní funkce podává kterýkoliv ctihodný občan příslušné obce formou občanské petice , návrh je veřejně projednán prostřednictvím občanského hodnocení veřejných služeb a schválen či odmítnut v následném obecním referendu.
 • Ve městech se obecní policie nazývá městská policie.
 • Vrchním velitelem obecní policie je starosta obce.
 • Příslušníci obecní policie jsou metodicky řízeni pověřenou složkou Národní domobrany SEFR a využívají jejích výukových a výcvikových středisek.

Záchranné sbory

Dopravní policie SEFR

Katastrální úřady

Školství

Zdravotnictví

Sociální služby

Kulturní instituce

Národní domobrana SEFR

 • Národní domobrana SEFR je součástí veřejné služby výkonné na federální úrovni.
 • Vrchním velitelem Národní domobrany SEFR je prezident republiky.
 • Národní domobrana SEFR slouží k obraně státu a ctihodných občanů SEFR proti vnějšímu nepříteli.
 • Národní domobrana SEFR pracuje ve vzájemné součinnosti s Protikriminální službou SEFR, s obecní policií a s obecní domobranou.
 • Součástí Národní domobrany SEFR jsou aktivní vojenské zálohy .
 • Příslušníky aktivních vojenských záloh jsou vojáci v záloze, kteří prošli vojenským výcvikem a věnují se civilnímu zaměstnání. Jsou ozbrojeni podle zákona o aktivních vojenských zálohách.
 • Aktivní vojenské zálohy spadají pod ústřední velení Národní domobrany SEFR.
 • Příslušník Národní domobrany SEFR nebo aktivních vojenských záloh nemůže být současně členem obecní domobrany, obecní policie, Dopravní policie SEFR nebo Protikriminální služby SEFR.
 • Národní domobrana SEFR, obecní policie i obecní domobrana pomáhají občanům SEFR při živelných pohromách.

Protikriminální služba SEFR

 • Protikriminální služba SEFR je součástí veřejné služby výkonné na federální úrovni.
 • Úkolem Protikriminální služby SEFR je vyšetřování kriminality všeho druhu a ochrana ctihodných občanů SEFR proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.
 • Protikriminální služba SEFR je podřízena přímo předsedovi Federální výkonné rady .
 • Protikriminální služba SEFR při odhalování a stíhání zločinů spolupracuje s veřejnou službou soudní , s Bezpečnostními a informačními službami a s obecní policií.
 • Protikriminální služba SEFR má pro svoji činnost k dispozici speciální zásahovou jednotku. (Útvar rychlého nasazení - URNA)
 • Předseda odpovídá za to, že speciální zásahová jednotka nebude nikdy použita proti jakémukoliv shromáždění občanů SEFR, proti obecní domobraně, obecní policii a Národní domobraně SEFR.
 • Při sledování a potlačování kriminality může Protikriminální služba SEFR se souhlasem příslušného soudu a podle platných zákonů pomocí své zásahové jednotky nebo ve spolupráci s obecní policií v nejnutnější míře narušit soukromí zcela konkrétních osob na území SEFR a přiměřeně i mimo něj.
 • Členové Protikriminální služby SEFR, včetně její speciální zásahové jednotky, nemohou být současně členy Národní domobrany SEFR, aktivních vojenských záloh, Dopravní policie SEFR, obecní policie nebo obecní domobrany.

Vězeňství

 • Trest smrti vůči občanu tato ústava nepřipouští, za nejvyšší a výjimečný trest je považováno doživotní odnětí svobody s povinností pracovat a se stupňovitými sankcemi za nekázeň.
 • Každý odsouzený jedinec je povinen pracovat pro nápravu a zmírnění křivd a újmy svých obětí a pro uhrazení jejich ztrát a výdajů na věznění.
  (Alespoň část finanční ztráty musí odsouzený odpracovat během věznění.)
 • Pravomocně odsouzení jedinci ztrácí platným rozsudkem na dobu svého věznění občanskou ctihodnost i bezúhonnost a nemohou se dovolávat všech občanských práv, která mají ctihodní občané . Odsouzeným vězňům náleží občanská práva pouze přiměřeně, zejména také podle jejich chování a míry zodpovědnosti při výkonu trestu a podle závažnosti jejich trestných činů, kterých se prokázaně dopustili.
 • Pokud jsou objeveny nové závažné informace a důkazy významně ve prospěch odsouzeného, má odsouzený právo na nové projednání svého případu a revizi soudního rozhodnutí.
  (Z důvodu omylnosti a nedokonalosti všech lidí, včetně soudců, veřejných žalobců i policistů.)
 • O znovuotevření soudního případu rozhoduje zemský soud a soudní případ je přidělen jinému soudci, než který ho řešil v minulosti.

Zemské rady

Federální výkonná rada

 • Federální výkonná rada je součástí veřejné služby výkonné na celostátní úrovni.
 • Federální výkonnou radu tvoří ministři jednotlivých oblastí státní správy a předseda federální výkonné rady.
 • Ministři i jejich předseda jsou vybíráni ctihodnými občany pomocí elektronického volebního systému přímou volbou z kandidátů, kteří osvědčili požadovanou mravní i odbornou úroveň prostřednictvím občanské rozpravy .
 • Technické zázemí pro činnost každého ministra i předsedy zajišťuje přiměřený počet veřejných služebníků .
 • Federální výkonná rada spravuje pouze takové oblasti veřejné služby výkonné, které nemohou efektivně spravovat jednotlivé země federace nebo jednotlivé obce.
 • Federální sněm, jenž je tvořen starosty obcí, deleguje na Federální výkonnou radu rozhodovací pravomoci v oblastech, na kterých se tito starostové v rámci sněmu dohodnou.
 • Federální výkonná rada je rovnocenným partnerem prezidenta republiky, není mu podřízena, je povinna s ním spolupracovat.

Prezident republiky

 • Prezident republiky povinně spolupracuje s federální výkonnou radou, jsou rovnocennými partnery.

Hlava devátá:   vsI - Veřejná služba informační

Veřejné sdělovací prostředky

 • Veřejné sdělovací prostředky jsou nástrojem ve vlastnictví občanů , který zprostředkovává přenos informací ve formě zvuku, obrazu nebo obojího současně.
 • Provoz se řídí zákonem o veřejných sdělovacích prostředcích.
 • Posláním a cílem je přinášet ověřené a pravdivé aktuální zpravodajství ze všech oblastí společenského života a nabízet hodnotné kulturní zážitky, aby se mohla udržovat a dlouhodobě rozvíjet kulturní úroveň českého, moravského a slezského národa, včetně povědomí o jeho skutečných dějinách a tradicích.
 • Obsah a rozsah informací a výběr kulturních pořadů nabízených prostřednictvím nepodléhá mechanismu nabídky a poptávky, ale je řízen přímo volenými veřejnými služebníky ve výkonných orgánech .
  (Obsah a rozsah zpravodajství ve nikdy nesmí podléhat tržnímu mechanismu nabídky a poptávky, neboť ten způsobuje nežádoucí ovlivnění při výběru a zpracování informací. Rovněž při výběru kulturních pořadů je tržní mechanismus nežádoucí, neboť podle statistických zákonitostí jsou vždy nejvíce žádány pořady průměrné a podprůměrné kulturní úrovně. Přijetím takové poptávky potom soustavně a nezadržitelně klesá kulturní úroveň národa.)
 • dávají povinně prostor pro sebeprezentaci kandidátů do , všem podle jednotného sazebníku.
 • Soukromé sdělovací prostředky jsou ve věci prezentace kandidátů do  povinny řídit se podle stejných pravidel.
 • Pro úhradu finančních nákladů na sebeprezentaci kandidátů do může být použita pouze a výhradně finanční podpora kandidátů (), žádné jiné finanční prostředky, ani svoje vlastní, nesmí být k tomuto účelu použity.
 • jsou financovány z veřejných finančních prostředků a jsou považovány za veřejný majetek občanů , proto nesmí být nikdy převedeny do soukromého vlastnictví.
 • Zneužití k přenosu informací pomocí záměrného překročení prahu schopnosti vědomého lidského vnímání podprahového smyslového vnímání lidí je považováno za trestný čin.

Soukromé sdělovací prostředky

Bezpečnostní a informační služby

 • Bezpečnostní a informační služby jsou samostatnou součástí veřejné služby informační .
 • plní funkci výzvědných služeb na území vlastního státu i mimo toto území.
 • Posláním je odhalovat připravované, konané i spáchané zločiny a sledovat ostatní výzvědné služby působící na území i mimo toto území.
 • pracují v utajení, jejich činnost upravuje Zákon o bezpečnostních a informačních službách.
 • fungují jako dvě nebo více samostatných na sobě nezávislých organizací. (Např. BIS1, BIS2 atd., lépe když budou mít svoje vlastní jména.)
 • Každá organizace má vlastní velitelské pravomoci, nespadají pod velení policie ani armády ani domobrany.
 • Důležitou součástí agendy každé organizace je kontrola činnosti ostatních organizací .
 • mají právo vlastního nezávislého vyšetřování.
 • nesmí provádět přímé výslechy osob.
 • Kterákoliv z organizací je povinna prostřednictvím svých oficiálních mluvčích včas informovat občany o hrozícím nebezpečí v případě ohrožení jejich života, zdraví, svobody či majetku.
 • Bezpečnostních a informačních služeb smí využívat na vlastní žádost pouze soudci, veřejní žalobci (dříve státní zástupci), členové federální výkonné rady a prezident republiky.

Hlava desátá:   vsF - Veřejná služba finanční

Reálná ekonomika a peníze

 • Smyslem jakéhokoliv ekonomicko-sociálního systému zavedeného na území je vytváření technických podmínek pro neustálý vznik reálných hodnot materiální i nemateriální povahy, potřebných pro udržování a zlepšování kvality života všech občanů státu.
 • Vznik reálných hodnot není omezen množstvím peněz v oběhu, ale je omezen pouze množstvím dostupných zdrojů materiálu a pracovní síly.
 • Peníze slouží za všech okolností vždy pouze jako směnný prostředek.
 • Peníze se nikdy nesmí stát nástrojem finančního zisku.
  (Toto poznání je vykoupeno nekonečným fyzickým i psychickým utrpením lidí, stovkami miliónů lidských obětí na životech a pokročilou devastací naší planety Země, její flóry, fauny i nerostného bohatství.)
 • Jakékoliv úročení peněz je považováno za trestní čin lichvy.
 • Veškeré úvěry pro občany i podnikatelské firmy poskytuje státní obchodní banka bez úroků.
 • Depozitní funkce peněz je omezena podle pravidel používaného ekonomicko-sociálního systému a v rámci nastavených parametrů tak, aby nebyl blokován volný tok finančních prostředků.

Platby za veřejné služby

 • Platby za veřejné služby jsou platby občanů a soukromých podnikatelů za služby, které jim stát poskytuje výhradně s jejich souhlasem, tedy které jsou občany chtěné.
  (Pojem „daně“ je nemravný a přežitý, neboť vyjadřuje podřízenost občanů vůči dřívější „státní moci”.)
 • Obecní úřady vybírají od občanů a od soukromých podnikatelů platby za veřejné služby v maximální výši  čistého příjmu občana, který má trvalé bydliště v dané obci, a v maximální výši čistého zisku soukromých podnikatelských firem, který vznikl na území dané obce.
 • Veřejná služba finanční provádí v obcích kontrolu výběru plateb za veřejné služby, zda probíhá podle zákona. Případné pochybení řeší příslušný soud.

Veřejné finanční prostředky

 • Platby za veřejné služby, vybrané v obcích od občanů a firem, se ihned stávají veřejnými finančními prostředky a spadají do režimu transparentního hospodaření.
 • Převažující část veřejných finančních prostředků spravují obce a samostatně s nimi transparentním způsobem hospodaří.
  (Hospodaření s rozhodující částí vybraných na úrovni obce je logičtější než současné přerozdělování shora, umožňuje veřejnosti mít nad těmito prostředky lepší kontrolu, než je možné uskutečnit na celostátní úrovni.)
 • Část veřejných finančních prostředků odvádí obce na zemskou úroveň . Příspěvky od obcí jsou jediným a jednotným příjmem pro na zemské úrovni.
 • Část veřejných finančních prostředků odvádí obce na celostátní úroveň . Příspěvky od obcí jsou jediným a jednotným příjmem pro na celostátní úrovni.
 • Z veřejných finančních prostředků nesmí být provozovány ani podporovány žádná politická uskupení, církve, spolky, tzv. neziskové organizace a podobné útvary, které nepatří mezi instituce veřejných služeb .

Státní obchodní banka

 • Státní obchodní banka je institucí veřejných služeb na celostátní úrovni.
 • Státní obchodní banka je zúčtovacím střediskem veškerých platebních transakcí v rámci celého státu.
 • Státní obchodní banka může mít libovolný počet svých poboček, aby byla snadno dostupná pro všechny občany státu a pro všechny podnikatele.
 • Správu veškerých finančních účtů občanů i firem provádí Státní obchodní banka zdarma.

Správa platových koeficientů

Sociální zabezpečení

Důchodový systém

Pojišťovnictví

Alternativní ekonomicko-sociální systémy

 • Ctihodní občané SEFR mají právo vytvářet, udržovat a využívat alternativní ekonomicko-sociální systémy.
 • Každý alternativní ekonomicko-sociální systém musí být legální.
 • Všechny legální alternativní ekonomicko-sociální systémy fungují ve vzájemné konkurenci.
 • Podmínkou legality kteréhokoliv alternativního ekonomicko-sociálního systému je možnost, aby občané měli právo v určených časových termínech do něj dobrovolně vstupovat nebo z něj bez sankcí vystupovat.
 • Vstupem do alternativního ekonomicko-sociálního systému se občan zavazuje dodržovat pravidla daného systému.
 • Občan vstoupí do alternativního ekonomicko-sociálního systému tak, že část svých plateb za veřejné služby určenou pro ekonomicko-sociální zabezpečení nasměruje do vybraného systému.
 • Občan může současně používat více alternativních ekonomicko-sociálních systémů.
 • Občan má právo rozdělit svoje platby za veřejné služby libovolně mezi různé alternativní ekonomicko-sociální systémy vždy tak, aby uplatnil svoje v jejich plné výši.

Středoevropská banka

 • Středoevropská banka včetně všech devizových rezerv a zlatých rezerv je majetkem všech občanů SEFR formou bezpodílového spoluvlastnictví.
 • Středoevropská banka má výhradní právo emise peněz.
 • Středoevropská banka zajišťuje chrání stabilitu měny.
 • Středoevropská banka zprostředkovává mezinárodní finanční transakce.

Hlava jedenáctá:   eVoS - Elektronický volební systém

Základní popis

 • Elektronický volební systém je průběžný volební systém realizovaný pomocí elektronických zařízení tak, aby se vytvořil a neustále aktualizoval úplný přehled všech volených pracovních míst v institucích veřejných služeb, aby se vyloučily chyby při registraci voličů a kandidátů a aby se zabránilo zásahu člověka do procesu sčítání hlasů a zpracování volebních výsledků.
 • Elektronický volební systém funguje průběžně v neustálém automatizovaném procesu volby kandidátů do funkcí veřejných služebníků a opět jejich odvolávání při jejich nahrazení jinými kandidáty.
 • Elektronický volební systém umožňuje rozhodování voličů na různých správních úrovních veřejných služeb.
 • Elektronický volební systém umožňuje zapojení libovolného počtu voličů.
 • Elektronický volební systém zabezpečuje také pořádání
    občanských peticí ,
    veřejných občanských rozprav na různá témata,
    občanských hodnocení institucí veřejných služeb a
    občanských referend na všech správních úrovních.

Volební právo

 • Volební právo znamená právo vybírat z kandidátů na funkce do  osoby podle vlastního uvážení.
 • Volební právo také znamená možnost pro každého ctihodného občana , aby sám kandidoval na funkce v .
 • Způsobilost pro funkci v  spojenou s rozhodovacími pravomocemi prokazuje kandidát praktickými výsledky svého působení v minulosti a voličům se představí při veřejné občanské rozpravě , která je nedílnou součástí každé změny v obsazení volené funkce v .
 • Volební právo dále umožňuje účastnit se občanských peticí , veřejných občanských rozprav , občanských hodnocení institucí veřejných služeb a občanských referend všeho druhu .
 • Volební právo náleží pouze ctihodným občanům SEFR.
 • Volební právo získává ctihodný občan SEFR v den dosažení své plnoletosti.
 • Osoby bez státního občanství SEFR a osoby ve výkonu trestu nemají volební právo.

Volební identifikační kód

 • Nejpozději jeden rok před dosažením plnoletosti obdrží každý ctihodný občan osobní nezaměnitelný volební identifikační kód a přístup do elektronického volebního systému v režimu pozorovatele, bez možnosti aktivní účasti ve volebním procesu.
 • Volební identifikační kód každého ctihodného občana obsahuje informace o volebním okrsku, do kterého občan podle místa svého bydliště náleží, o jeho datu narození a osobní identifikační znak.
 • V den dosažení plnoletosti přechází ctihodný občan ve volebním systému automaticky do aktivního režimu, kdy se může účastnit veřejného rozhodování a kandidovat na konkrétní funkce.
 • Volební systém na základě údajů z centrálního registru občanů blokuje aktivní voličský režim u osob, které ztratily volební právo, a vyřazuje z databáze voličů osoby, které zemřely.

Seznamy kandidátů

 • Pro každou funkci v institucích veřejných služeb spojenou s rozhodovacími pravomocemi vytvoří systém seznam kandidátů, kteří chtějí v této funkci veřejnosti sloužit.
  (Při vzniku seznamu bude na něm zapsána osoba, která danou funkci právě vykonává.)
 • Jakoukoliv funkci v institucích veřejných služeb spojenou s rozhodovacími pravomocemi může vykonávat pouze veřejný služebník, který byl vybrán ctihodnými občany přímou volbou ze seznamu kandidátů na danou funkci.
 • Ctihodný občan SEFR, který chce sloužit veřejnosti ve funkci spojené s rozhodovacími pravomocemi, se sám zařadí na seznam kandidátů pro danou funkci.
 • Jedna osoba může být zařazena současně do více seznamů kandidátů, může kandidovat na různé funkce souběžně.
 • Seznamy kandidátů jsou systémem průběžně řazeny podle aktuálního počtu voličských hlasů pro každého kandidáta a zobrazují volební konto každého kandidáta pro danou funkci.
 • Zapsaný kandidát může kdykoliv opustit svoje místo na seznamu kandidátů bez jakýchkoliv sankcí. Jeho volební konto pro danou funkci tím zaniká a hlasy voličů ze zrušeného volebního konta jsou uvolněny pro další použití.
 • Když se na první místo seznamu kandidátů dostane nový zájemce, který má na svém volebním kontě aktuálně nejvíce hlasů od voličů, a vydrží na něm po určitou stanovenou dobu (např. po dva volební odečty bezprostředně po sobě následující), vyvolá tento nový kandidát veřejnou občanskou rozpravu , při které za přítomnosti úřadujícího veřejného služebníka bude obhajovat svoji představu o svém působení v dané funkci, reagovat na jeho připomínky a dotazy i na podněty veřejnosti.
 • Po ukončení veřejné občanské rozpravy následuje referendum, které potvrdí nového kandidáta do jeho funkce nebo ho odmítne.
 • Nový kandidát potvrzený v referendu se stává veřejným služebníkem, v seznamu kandidátů pro danou funkci zůstává na čelním místě, na jeho volební konto je připočítán předem stanovený ochranný bonus a z ostatních seznamů kandidátů je systémem vyřazen.
 • Pokud zvolený kandidát odmítne přijmout nabízenou funkci, na kterou kandidoval, je to považováno za odstoupení ze seznamu kandidátů pro tuto funkci a jeho volební konto pro tuto funkci se všemi voličskými hlasy tím zaniká.
 • Veřejný služebník, který předá svoji funkci jinému kandidátovi s větším počtem voličských hlasů, ztrácí ze svého volebního konta ochranný bonus, zůstává na seznamu kandidátů pro danou funkci a může se znovu zapsat i na jiné seznamy kandidátů bez omezení.

Obecná pravidla pro kandidáty

 • Do kterékoliv funkce v může kandidovat pouze ctihodný občan .
 • Každý kandidát zastupuje pouze sám sebe, není nikým delegován.
 • Pro funkci na úrovni obce musí mít kandidát trvalé bydliště v dané obci po minimální stanovenou dobu.
 • Pro funkci v zemských institucích musí mít kandidát trvalé bydliště v některé z obcí dané země po minimální stanovenou dobu.
 • Jedna osoba může vykonávat pouze jednu funkci v institucích veřejných služeb, nesmí vykonávat více funkcí současně.
 • Veřejný služebník vykonávající některou funkci v  se může začít ucházet o místo na jiném seznamu kandidátů nejdříve po uplynutí jednoho roku od nástupu do současně vykonávané funkce.
 • Veřejný služebník může kdykoliv neprodleně svoji funkci v  opustit ze své vlastní vůle. (Zejména když by byl nucen vykonávat některé úkony proti svému přesvědčení.)
 • Veřejný služebník, který opustil funkci v  z vlastní vůle, je vyřazen ze seznamu kandidátů pro tuto funkci a jeho volební konto pro tuto funkci se všemi voličskými hlasy zaniká.
 • Veřejný služebník, který opustil funkci v  z vlastní vůle, se může znovu zapsat na některý seznam kandidátů nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne svého odstoupení.

Přímá volba kandidátů

 • Volby kandidátů na funkce do institucí veřejných služeb jsou průběžným vyjadřováním podpory ze strany voličů přímo jednotlivým kandidátům prostřednictvím elektronického volebního systému .
 • Volby kandidátů do institucí veřejných služeb probíhají pomocí elektronického volebního systému nepřetržitě, bez ohraničení volebních období.
 • Volby kandidátů na funkce do probíhají na celostátní, zemské nebo obecní úrovni, případně na úrovni části obce.
 • Každý volič má k dispozici určitý stanovený počet preferenčních hlasů, které může rozdělovat libovolným způsobem mezi kandidáty zapsané v seznamu pro konkrétní funkci v . Volič tak může vyjádřit různý stupeň podpory jednotlivým kandidátům.
  (Doporučuje se do 10 hlasů na jednoho voliče.)
 • Každý volič může kdykoliv přidělit svoje preferenční hlasy v různém počtu jednomu nebo více kandidátům podle vlastního uvážení, případně může využít pouze část svých hlasů nebo nepřidělit nikomu žádný hlas a nechat svoje hlasy prozatím nevyužité.
 • V rámci elektronického volebního systému se nepoužívají záporné hlasy.
 • Průběžný odečet preferenčních hlasů voličů pro jednotlivé kandidáty probíhá pravidelně v určeném časovém intervalu.
 • Jakmile se nejméně při dvou po sobě následujících odečtech objeví na čele seznamu kandidátů pro určitou funkci nový kandidát s největším počtem voličských hlasů, který překoná i ochranný bonus úřadujícího veřejného služebníka v této funkci, stává se to podnětem k vyvolání veřejné občanské rozpravy , při níž nový zájemce prokazuje svoji způsobilost pro danou funkci reakcí na dotazy právě úřadujícího veřejného služebníka v této funkci a na dotazy veřejnosti.
 • Po uskutečnění občanské rozpravy následuje potvrzovací období do dalšího pravidelného odečtu voličských hlasů, během kterého mohou voliči ponechat svoje preferenční hlasy novému kandidátovi a tím ho ve funkci potvrdit, anebo změní svoje dřívější hlasování a svoje hlasy mu odeberou.
 • Pokud si nový kandidát během potvrzovacího období udrží svoje čelní postavení na seznamu kandidátů pro danou funkci, stává se veřejným služebníkem, v opačném případě zůstává ve funkci úřadující veřejný služebník.

Odvolávání veřejných služebníků

 • Odvolání veřejného služebníka z funkce probíhá v rámci automaticky zvolením nového kandidáta na danou funkci nebo je vyvoláno pomocí referenda.
 • Automatické odvolání veřejného služebníka z funkce nastává tehdy, když na jeho místo je zvolen jiný kandidát, jehož podpora voličskými hlasy je větší než stav volebního konta úřadujícího veřejného služebníka zahrnujícího i přidělený ochranný bonus.
 • Odebrat svůj hlas zvolenému veřejnému služebníkovi může samozřejmě pouze volič, který mu ho dříve přidělil. Volič může svůj volební hlas kdykoliv přemístit k jinému kandidátovi nebo ho nechat prozatím nevyužitý.
 • Veřejného služebníka, který vykonává nevolenou funkci, bez rozhodovacích pravomocí, a není tak součástí elektronického volebního systému , je možno odvolat pomocí referenda na odpovídající správní úrovni.
 • Pomocí referenda lze odvolat i veřejného služebníka zvoleného do funkce prostřednictvím , pokud počet voličů požadujících v referendu jeho odstoupení převýší počet jeho příznivců v referendu a současně počet jeho příznivců v systému . Ochranný bonus se v této situaci nezapočítává.
  (Rozhoduje nejvyšší z těch tří čísel.)
 • Při rozporném výsledku se referendum opakuje.
  (Rovnost dvou nejvyšších čísel.)
 • Mírnější formou osobního vyjádření nesouhlasu s činností některého veřejného služebníka je odmítnutí finančně ho podporovat, .
 • Veřejný služebník může zastávat svoji funkci po neomezeně dlouhou dobu, dokud není v systému nahrazen jiným kandidátem nebo dokud sám z vlastní vůle z funkce neodstoupí.

Hystereze

 • Příliš častým výměnám veřejných služebníků je bráněno dvojím mechanismem hystereze, pomocí ochranného bonusu pro zvoleného kandidáta a pomocí nastavení velikosti časového intervalu pro pravidelný odečet voličských hlasů.
  (Zabrání se tak krátkodobým a ukvapeným změnám.)
 • Každý veřejný služebník s nástupem do své funkce v  vždy dostává na svoje volební konto určitý počet jednotek navíc jako ochranný bonus k získanému počtu hlasů od voličů. Při odstoupení z funkce tento bonus ztrácí a bonus přechází na jeho nástupce ve funkci. Výše ochranného bonusu je spojena s příslušnou funkcí a je předem přesně stanovena.
 • Odečet stavu voličských hlasů probíhá pravidelně v přesně stanoveném časovém intervalu.
 • Pro vyvolání veřejné občanské rozpravy , při níž se jedná o změně obsazení některé funkce v , je nutno, aby si nový kandidát podržel dominantní postavení na čele seznamu kandidátů pro danou funkci po dobu nejméně dvou po sobě následujících odečtů voličských hlasů.
 • Časový interval odečtu stavu voličských hlasů i výše ochranného bonusu pro konkrétní jednotlivé funkce v  jsou nastavitelné. Jejich výchozí nastavení a každá jejich změna musí být zdůvodněna při občanské rozpravě a musí být přijata v referendu na příslušné správní úrovni.
  (Zpočátku se doporučuje krátký časový interval, např. jeden týden. Až se systém zaběhne a občané se naučí používat všechny ostatní zpětné vazby, bude možno časový interval prodloužit, vždy jednotně pro celý systém. Výše ochranného bonusu je specifická pro různé funkce a také vyplyne z praktických zkušeností při používání systému. Zpočátku by měla být nastavena na nižší hodnoty.)

Občanská petice

 • Občanská petice je nástrojem k vyvolání veřejné občanské rozpravy na jakékoliv téma.
  (Např. odvolání některého veřejného služebníka nebo za účelem vysvětlení určitého konkrétního rozhodnutí některého , které je očekáváno nebo které již bylo učiněno.)
 • Kterýkoliv ctihodný občan SEFR má právo zorganizovat občanskou petici.
 • Osoba, která petici zorganizovala, se stává odpovědným garantem a je pod právní ochranou jako veřejný činitel, dokud není účel petice splněn.
 • probíhá pomocí elektronického volebního systému . Hlasy voličů podporující petici se nazývají petiční hlasy.
 • Pro vyvolání veřejné občanské rozpravy pomocí je nutno dosáhnout určitého počtu petičních hlasů, který je přesně definován petičním zákonem podle druhu tématu a podle správní úrovně, na níž má být občanská rozprava uspořádána.
 • Jakmile je určeného počtu petičních hlasů dosaženo, splnila petice svůj účel a je ukončena. Odpovědný garant petice tím získává oprávnění zorganizovat vylosování nezávislé občanské komise a stává se jejím předsedou. Vylosovaná občanská komise následně uspořádá veřejnou občanskou rozpravu na dané téma.

Občanská komise

 • Občanská komise je losováním vybraná skupina ctihodných občanů, jež má za úkol zorganizovat na příslušné správní úrovni veřejnou občanskou rozpravu na určené téma, zajistit pro tuto rozpravu účast diskutujících s různými názory a postoji k danému tématu, tuto rozpravu aktivně řídit a zajistit její přímý přenos a audiovizuální záznam prostřednictvím veřejné služby informační .
 • je vždy vytvořena na základě občanské petice , která určuje téma veřejné občanské rozpravy .
 • je nerozlučně svázána s veřejnou občanskou rozpravou, kterou pořádá a kterou řídí. Po splnění účelu této občanské rozpravy je rozpuštěna.
 • Členem občanské komise se může stát pouze ctihodný občan, který pracuje jako soukromý podnikatel nebo je zaměstnancem soukromého podnikatele. Členem nemůže být občan vykonávající funkci veřejného služebníka , nepracující důchodce, student či jiná osoba, která aktivně nevytváří reálné hodnoty pro společnost.
 • Vylosovaný občan přijímá členství v dobrovolně, nesmí být k němu nucen, může ho odmítnout bez udání důvodu.
 • Každý člen je považován za veřejného činitele a náleží mu zvýšená právní ochrana.
 • Počet členů stanoví petiční zákon v rozmezí  až  členů, vždy lichý počet, podle druhu tématu, kterým se má zabývat, a podle správní úrovně, na níž se má odehrávat.
 • Každý člen má právo na to, aby mu jeho zaměstnavatel tuto činnost umožnil bez jakýchkoliv sankcí, včetně povinnosti zachovat mu jeho pracovní zařazení.
 • Každému členu náleží finanční náhrada ve výši jeho průměrné mzdy po celou dobu jeho působení v . Náklady na činnost nese obec, země nebo celá federace podle toho, na jaké správní úrovni se odehrává.
 • Aby mohla občanská komise splnit svůj organizační úkol, je každý její člen oprávněn požádat o pomoc kteréhokoliv veřejného služebníka v celé SEFR a ten je povinen přednostně a neprodleně vyhovět jeho požadavkům, pokud tyto požadavky neodporují platným zákonům a ústavě SEFR.
 • Členové odpovídají za objektivitu, úplnost a přesnost informací přenášených veřejnou službou informační v průběhu občanské rozpravy.
 • má právo vyváženého výběru diskutujících a v případě potřeby jsou členové oprávněni do občanské rozpravy zasáhnout s cílem zachovat její objektivitu.
 • Po skončení veřejné občanské rozpravy je úkolem kontrola archivace mediálních záznamů rozpravy, případné vyvolání následného referenda a předání výsledku referenda příslušné k realizaci rozhodnutí voličů. Po splnění těchto úkolů je rozpuštěna.
 • Souběžně může pracovat více občanských komisí na různých tématech nezávisle na sobě.

Veřejná občanská rozprava

 • Veřejná občanská rozprava je diskuze, rokování, deliberace, ve veřejných sdělovacích prostředcích na konkrétní libovolné téma.
 • Veřejnou občanskou rozpravu organizuje občanská komise vytvořená jednorázově za tímto účelem pomocí losování z celkového počtu soukromých podnikatelů nebo jejich zaměstnanců v dané lokalitě, které se předmět občanské rozpravy týká.
 • Veřejná občanská rozprava probíhá na obecní úrovni, případně na úrovni samosprávné části obce, na zemské úrovni nebo na federální úrovni podle tématu, na které je zaměřena.
 • Občanská komise má za úkol zajistit pro diskuzi účast zastánců i odpůrců navrhovaného řešení dané problematiky tak, aby obě dvě strany byly ve vyváženém poměru.
 • Veřejná služba informační je povinna přenášet v přímém přenosu průběh každé občanské rozpravy a záznam přímého přenosu archivovat po dobu stanovenou petičním zákonem.
 • Každá občanská rozprava je interaktivní, ctihodní občané mají právo pokládat dotazy účastníkům rozpravy pomocí telefonické nebo internetové zvukové či písemné komunikace.
 • Petiční zákon stanoví délku občanské rozpravy podle druhu tématu a podle správní úrovně, na níž probíhá, od jednoho dne až po šest měsíců.
 • Skutečná délka občanské rozpravy vyplyne z jejího průběhu podle závažnosti tématu, podle počtu diskutujících, podle množství podnětů ze strany veřejnosti a podle toho, jak se účastníci v průběhu dohodnou a jak rozhodne předseda občanské komise, která je pořadatelem rozpravy.
 • Pokud výsledkem občanské rozpravy je otázka do referenda, potom nejpozději do jednoho týdne od ukončení následuje referendum, při němž ctihodní občané svými hlasy rozhodnou, jak bude daná věc vyřešena.
  (Každé občanské referendum začíná občanskou peticí , tato vyvolá prostřednictvím občanské komise občanskou rozpravu na dané téma, potom teprve následuje samotné .)
 • Před každým referendem je povinná.
  (Bez ní by nemělo smysl, ctihodní občané musí být do hloubky seznámeni s danou problematikou, o které mají v referendu rozhodovat.)

Kandidátská rozprava

 • Kandidátská rozprava je veřejná občanská rozprava, která se zabývá návrhem na výměnu některého veřejného služebníka s rozhodovacími pravomocemi za jiného kandidáta.
 • Kandidátskou rozpravu pořádá samotný nový kandidát ucházející se o danou funkci na základě podpory voličů, kterou mu vyjadřují prostřednictvím elektronického volebního systému .
  (Neorganizuje ji losovaná občanská komise na základě občanské petice.)
 • Nový kandidát, jenž pořádá , je povinen zajistit přímý přenos této kandidátské rozpravy prostřednictvím veřejné služby informační a následně zkontrolovat zveřejnění audiovizuálního záznamu této rozpravy.
 • Audiovizuální záznam každé kandidátské rozpravy je povinně archivován po dobu určenou zákonem o veřejné službě informační.
 • Podmínkou pro vyvolání kandidátské rozpravy je dosažení stavu, kdy počet voličských hlasů na volebním kontě veřejného služebníka právě zastávajícího danou funkci, navýšený o příslušný ochranný bonus, je převýšen počtem voličských hlasů na volebním kontě nového kandidáta, přestože ten žádný bonus nemá. Tento stav musí trvat nejméně po dobu dvou bezprostředně po sobě následujících volebních odečtů .
 • Nový kandidát na danou funkci vyzve veřejného služebníka současně působícího ve funkci k účasti v kandidátské rozpravě a bude před ním a před veřejností obhajovat svoji představu o svém působení v této funkci, reagovat na jeho připomínky a dotazy i na podněty veřejnosti.
 • Doba trvání kandidátské rozpravy je určena v rozmezí od jednoho dne až po šest měsíců. Její délka vyplyne z jejího průběhu podle závažnosti projednávaných záležitostí, podle množství podnětů ze strany veřejnosti a závisí na dohodě obou jejích účastníků.
 • Pokud se veřejný služebník současně působící ve funkci z jakéhokoliv důvodu odmítne zúčastnit kandidátské rozpravy, znamená to, že odstupuje ze své funkce. Kandidátská rozprava proběhne bez něj v interakci nového kandidáta s veřejností.
 • Do jednoho týdne od ukončení kandidátské rozpravy vyvolá nový kandidát referendum na příslušné správní úrovni, ve kterém voliči potvrdí jeho nástup do funkce veřejného služebníka, anebo ho odmítnou a ponechají ve funkci úřadujícího veřejného služebníka.
 • V případě, že nový kandidát nepřesvědčí voliče, aby ho potvrdili do funkce, a bývalý veřejný služebník již odstoupil, zůstává funkce neobsazena až do té doby, než se o ni bude ucházet další kandidát.

Občanské hodnocení institucí veřejných služeb

 • Občanské hodnocení institucí veřejných služeb je specifickým typem občanské rozpravy .
 • obsahuje seznam všech institucí veřejných služeb, přehled jejich organizační struktury a všech pracovních míst, volených i nevolených.
 • Občanské hodnocení InVeS umožňuje ctihodným občanům průběžně se vyjadřovat k potřebnosti existence konkrétní nebo její části, případně k rozsahu její činnosti.
 • Občanské hodnocení InVeS se nezabývá kvalitou práce jednotlivých veřejných služebníků , ale vždy pouze organizační strukturou a obsahem činnosti dané InVeS.
 • Občanské hodnocení InVeS také umožňuje ctihodným občanům navrhnout vznik nové InVeS.
 • Prostřednictvím mohou ctihodní občané rovněž navrhovat zvýšení či snížení platových koeficientů pro jednotlivé funkce v konkrétní InVeS, podle náročnosti a rozsahu práce v místních podmínkách.
  (Také podle zájmu kandidátů o danou funkci - tržní mechanismus. Často tak budou občané přivedeni k rozvaze, zda je daná funkce vůbec nutná, nebo si naopak uvědomí její důležitost.)
 • je vyvoláno vždy na základě občanské petice , stejně jako každá jiná . Jakmile je dosaženo předem stanoveného počtu petičních hlasů, odpovědný garant petice zajistí vylosování a ta zorganizuje .
  ( vzniká v situaci, často doprovázené sociálním napětím, kdy stávající struktura či rozsah dané přestane vyhovovat potřebám občanů a občané prostřednictvím petice vyjádří vůli situaci nějak řešit.)
 • Výsledkem je vždy návrh na provedení změny v konkrétni InVeS, který je do jednoho týdne od ukončení předložen ctihodným občanům na příslušné správní úrovni ke schválení nebo odmítnutí v následném referendu .

Občanské referendum

 • Občanské referendum je lidové hlasování na úrovni obce, případně její části, na úrovni země nebo na úrovni celé federace a uskuteční se jednorázově v určeném termínu s cílem učinit rozhodnutí v určité konkrétní záležitosti.
 • Občanské referendum probíhá prostřednictvím elektronického volebního systému .
 • Občanského referenda se mohou zúčastnit pouze ctihodní občané SEFR.
 • Občanskému referendu vždy povinně předchází veřejná občanská rozprava , ve které je veřejnost podrobně seznámena s celou záležitostí, o které má rozhodovat.
 • Občanské referendum může být vyvoláno jedním ze čtyř způsobů:
  -  ze strany ctihodných občanů prostřednictvím petice, na libovolné téma, pomocí občanské komise ,
  -  na pokyn předsedy nebo prezidenta republiky, na libovolné téma, pomocí občanské komise ,
  -  po ukončení kandidátské rozpravy , bez občanské komise,
  -  po ukončení občanského hodnocení InVeS , vyvolaného peticí, pomocí občanské komise .
 • Otázka do referenda musí být jednoznačná, aby se na ni dalo odpovědět ANO nebo NE.
 • V některých případech zásadní důležitosti může zákon stanovit, že výsledek referenda je platný pouze při volební účasti určitého procenta oprávněných voličů nebo dokonce pouze při jednotném stanovisku určitého procenta oprávněných voličů, jinak rozhoduje prostá většina účastníků referenda.
 • Výsledek občanského referenda je závazný pro všechny občany SEFR i pro další osoby na území SEFR a pro všechny bez dalších podmínek.

Technické zabezpečení

 • Aplikace elektronického volebního systému běží na více serverech souběžně při jejich vzájemné kontrole vstupních i výstupních dat.
 • Pokud se výstupní data některého ze serverů zapojených do liší od ostatních serverů, je tento server automaticky ze systému odpojen.
 • Systém je provozován na serverech s oddělenou pamětí programu a dat. (Program systému je trvale fyzicky oddělen od průběžně zpracovávaných datových informací a není připojen k internetové síti.)
 • Programový kód je veřejný. (Open Source)
 • Uvedení programového kódu do praxe a případné jeho změny vždy podléhají procesu schválení v celostátním občanském referendu, včetně veřejné občanské rozpravy .
 • Výstupní data programu , tedy průběžné výsledky hlasování, jsou neustále aktualizovány a v rámci systému veřejně přístupné.

Hlava dvanáctá:   Přechodná ustanovení

Téma

Téma
Nový text ke zpracování – surovina  ▼▼▼

48

Občan SEFR a občanství:

 • (1) Občanem SEFR se automaticky rozumí každý, kdo se narodil oběma rodičům, majících občanství SEFR, kdekoliv na světě.
 • (2) Občanství dítěte, zplozeného jen jedním rodičem s občanstvím SEFR, a druhým rodičem bez občanství SEFR, nebo oběma rodiči bez občanství SEFR, ani na našem území není automatické a podléhá zvláštnímu ústavnímu zákonu o občanství SEFR.
 • (3) Princip, že svoboda každého ctihodného občana SEFR končí na hranici svobody s ostatními a naopak, je touto ústavou zaručen.
 • (4) Princip co nechce ctihodný občan SEFR strpět sám na sobě, nemůže požadovat po druhých, je touto ústavou zaručen.
 • (5) Žádný ctihodný občan SEFR nesmí být veřejnými službami nikdy nucen k ničemu, co nemá jasnou oporu v ústavě a zákonech.
 • (6) Každý ctihodný občan SEFR může svobodně činit, co není ústavou a/nebo zákony výslovně zakázáno.
 • (7) Právo na rovnost před ústavou a zákony, rovnost příležitostí a nenásilné sledování osobního štěstí v souladu s touto ústavou a zákony SEFR každého ctihodného občana SEFR je zaručeno. Neznamená to však žádnou povinnost občanů SEFR totožnosti, záměnnosti, nebo stejnosti. Právo na přirozenou, nekriminální rozdílnost je touto ústavou chráněn.
 • (8) IVS občanů SEFR musí vždy plnit své úkoly pro všechny ctihodné občany SEFR stejným, rovnocenným a rovnoprávným způsobem.
 • (9) Absolutní rovnost ctihodných občanů SEFR před zákonem bez rozdílu pohlaví, majetku, víry, společenského postavení, zaměstnání, podnikání a podobně, je touto ústavou zaručena.
 • (10) Plnoletý občan SEFR je plně odpovědným vlastníkem sebe, svého života, svého soukromého i společného majetku, včetně vlasti a státu SEFR.
 • (11) Neexistuje žádná soukromá moc nad občany SEFR. Žádný občan SEFR nepodléhá jakékoliv nedobrovolné soukromé moci jiných lidí.
 • (12) Občanstvím SEFR získává každý občan SEFR rovný podíl na vlasti a státu SEFR. Tento podíl mu zaniká až smrtí.
 • (13) Občan SEFR je trvalým spoluvlastníkem/podílníkem státu a vlasti SEFR rovným dílem s ostatními živými občany SEFR, dokud se tohoto majetku dobrovolně a prokazatelně nezřekne.
 • (14) Občan je volitelný do IVS, je-li plnoletý (dospělý, starší 18-ti let), jestliže se zodpovědně a prokazatelně umí samostatně uživit i na svobodném trhu práce, jako ctihodný zaměstnanec v soukromém sektoru a/nebo na svobodném trhu soukromých služeb, nebo soukromé výroby zboží, nebo jako ctihodný podnikatel, alespoň po dobu tří let. Pro některé funkce v IVS musí být plnoletý občan i přiměřeně způsobilý (zejména vzděláním, zodpovědností, praxí, dobrou pověstí, životními zkušenostmi a vyšším věkem).
 • (15) Plnoletý a ctihodný občan SEFR má účinné právo volební, odvolávací, OOZ (interpelační) a OSD (audienční), včetně práva se účastnit všech OOH, OH (referend) a VOH (hodnocení).
 • (16) Plnoletý občan SEFR má právo být zvolen členem obecní domobrany, může být volen do IVS, je-li ctihodný, zodpovědný, bezúhonný, pro určité veřejné funkce vzdělaný, přiměřeně zkušený a dospělý.
 • (17) Neživé IVS nemohou nést a nenesou žádnou odpovědnost a nemají ani žádnou moc. Nelze žalovat stát SEFR, ani jinou IVS. Jakákoliv rozhodnutí vykonávají zcela konkrétní, osobně odpovědní zaměstnaci občanů SEFR v IVS. Vždy lze žalovat pouze konkrétní zaměstnance IVS, kteří rozhodovali. Zaměstnaci IVS musí být povinně pojištění proti všem svým pochybením a toto pojištění si musí platit ze svých vlastních, soukromých peněz. Pojišťovny smí upravovat pojistné podle závažnosti, míry a četnosti pochybení zaměstnanců v IVS podle příslušného zákona. Žádnému veřejnému dokumentu nesmí chybět podpis, čitelně jméno, příjmení a kontakt na osobně odpovědnou osobu IVS, která za dokument odpovídá.
 • (18) Moc rozhodovat ani konat, nemohou mít, žádné neživé veřejné instituce, resp. IVS, ale (pouze v souladu s ústavou a se zákony SEFR) jen konkrétní, volení a vždy odvolatelní, osobně odpovědní jedinci, pracující pro občany SEFR v IVS jako jejich zaměstnanci. Dokáže-li se u soudu, že zaměstnanec občanů v IVS postupoval v souladu s ústavou a se zákony, není žaloba oprávněná. Dokáže-li se opak, škody a újmy musí být vždy kompenzovány konkrétním(i) viníkem/(viníky).
 • (19) Většině přiměřenou moc má většina občanů SEFR. Čím více jsou občané jednomyslní, tím větší moc mohou uplatňovat. Menší přiměřenou moc má většina (většinou občanů SEFR) volených a odvolatených zaměstnaců občanů SEFR (zastupitelů, úředníků, služebníků). Ústava a zákony SEFR jsou však platné pro každého a není žádné moci bez ústavnosti a zákonnosti.
 • (20) Oddělení moci od majetku a naopak je zaručeno přímo touto ústavou. Majetek, ani jiné bohatství, není kvalifikací pro žádnou veřejnou službu, natož veřejnou moc v IVS. Šance zaměstnání ve veřejných službách občanů SEFR musí být zcela nezávislá na majetku a finančních možnostech uchazeče. Do funkcí v IVS jsou zaměstnaci občanů přednostně voleni, zejména do rozhodujících funkcí. Nezrozhodující zaměstnanci občanů SEFR v IVS mohou být na svá místa vybráni na základě výběrových řízení rozhodujícími zaměstnaci IVS, ale vždy musí být všichni zaměstnanci IVS občany odvolatelní. Občané nemusí nikomu zdůvodňovat jakékoliv volby/odvolávání svých zaměstnanců ve veřejných službách.
 • (21) Moc jednotlivých, nevolených, řadových zaměstnanců v IVS, (např. vězeňských služeb, policistů, vojáků, úředníků a podobně) vymáhat dodržování zákonů SEFR pochází z ústavy a ze zákonů SEFR a z osobní odpovědnosti za ně jejich rozhodujících nadřízených, vždy volených a vždy odvolatelných. Rozhodující, volení nadřízení zaměstnanci občanů SEFR mohou být občany SEFR kdykoliv, bez udání důvodu a neprodleně odvoláni, včetně jednotlivých jejich nevolených podřízených. Je trvalou zodpovědností VSZ (veřejné služby zákonodárné) minimalizovat počet občany SEFR nevolených zaměstnanců (občanů SEFR) ve veřejných službách a i náklady na instituce veřejných služeb. Díky elektronickým volbám je možné a snadné volit i odvolávat velké množství zaměstnanců občanů SEFR v IVS přímo občany SEFR. Je to pojistkou demokracie a trvaleji snesitelného soužití lidí. Rozvíjet úsporné a komfortní prvky přímé demokracie (i elektronickými nástroji) je trvalou povinností všech IVS.
 • (22) Na území SEFR absolutní moc nemohou nikdy mít neabsolutní a nejednotné skupiny lidí (neodpovědné kolektivní entity). Absolutní moc nad ctihodnými, suverénními občany SEFR nemá kromě ústavy a zákonů SEFR nic a nikdo, kromě případů, kdy každý rozhoduje jen sám o sobě a kromě nepravděpodobnému případu rozhodování všech občanů SEFR, budou-li zcela jednomyslní. Jen přiměřenou moc většině mohou mít v SEFR jednomyslné většiny.
 • (23) Dočasně svěřenou moc naplňovat i vymáhat zákony (v krajním případě i násilím) a konkrétně zákonně rozhodovat mohou mít pouze občany SEFR volení a vždy odvolatelní, osobně trestně-právně odpovědní zaměstnanci občanů SEFR v IVS, nikoliv neživé instituce a nikoliv vždy osobně neodpovědné kolektivy.

Podrobnosti v tomto duchu a smyslu řeší příslušný ústavní zákon podléhající vždy povinnému (obligatornímu) a závaznému celostátnímu referendu občanskému.

o